1. Nedstigningen natten till halva Sha´bân enligt Abû Tha´labah al-Khushanîs rapportering

Imâm ´Alî bin ´Umar ad-Dâraqutnî (d. 385)

Kitâb-un-Nuzûl, sid. 159-160

Kommentar: ´Allâmah ´Alî bin Nâsir al-Faqîhî

78 – Abû Dja´far Muhammad bin Sulaymân bin Muhammad an-Nu´mânî berättade för oss: ´Abdullâh bin ´Abdis-Samad bin Abî Khidâs underrättade oss: ´Îsâ bin Yûnus underrättade oss, från al-Ahwas bin Hakîm, från Habîb bin Suhayb, från Abû Tha´labah al-Khushanî som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Varje natt till halva Sha´bân tittar Allâh (´azza wa djall) på Sina slavar varvid Han förlåter de troende, ger de otrogna uppskov och låter de hatiska vara med sitt hat till dess att de lämnar det.”1

1as-Sunnah (511) av Ibn Abî ´Âsim. Shaykh al-Albânî sade:

”Hadîthen är autentisk och dess återberättare är pålitliga frånsett al-Ahwas bin Hakîm som har svagt minne, vilket står i ”at-Taqrîb”. Den kan brukas i intygande syfte varför den stärks med hjälp av nästkommande vägar och föregående rapporteringar och annat som har kommit på tal.”