1. Nedstigningen natten till halva Sha´bân enligt Abû Mûsâ al-Ash´arîs rapportering

Imâm ´Alî bin ´Umar ad-Dâraqutnî (d. 385)

Kitâb-un-Nuzûl, sid. 173

Kommentar: ´Allâmah ´Alî bin Nâsir al-Faqîhî

94 – Ahmad bin Muhammad bin Ziyâd al-Qattân berättade för oss: al-Hasan bin ´Alî bin Shabîb underrättade oss: Jag hörde Sulaymân bin ar-Rabî´ al-Djîzî säga: Abûl-Aswad underrättade oss: Ibn Lahî´ah underrättade oss, från az-Zubayr bin Sulaym, från adh-Dhahhâk bin ´Abdir-Rahmân, från hans fader: Jag hörde Abû Mûsâ al-Ash´arî säga: Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Natten till halva Sha´bân stiger vår Herre ned till den nedersta himlen varvid Han förlåter jordens befolkning frånsett avgudadyrkaren eller den hatiske.”1

1Ibn Abî ´Âsim (510). al-Albânî sade:

”Hadîthen är autentisk” (Dhilâl-ul-Djannah (510))