1. Nedstigningen natten till halva Sha´bân enligt Abû Bakr as-Siddîqs rapportering

Imâm ´Alî bin ´Umar ad-Dâraqutnî (d. 385)

Kitâb-un-Nuzûl, sid. 153-154

Kommentar: ´Allâmah ´Alî bin Nâsir al-Faqîhî

75 – Abû Bakr ´Abdullâh bin Sulaymân bin al-Ash´ath berättade för oss: Ahmad bin Sâlih underrättade oss, från ´Abdullâh bin Wahb: ´Amr bin al-Hârith underrättade mig, från ´Abdul-Malik bin ´Abdil-Malik, från al-Mus´ab bin Abî Dhi’b, från al-Qâsim bin Muhammad, från hans fader eller farbror, från hans fader, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

Natten till halva Sha´bân stiger Allâh (´azza wa djall) ned till den nedersta himlen och förlåter alla människor frånsett personen som har hat eller avguderi med Allâh i hjärtat.”1

1as-Sunnah (509) av Ibn Abî ´Âsim. Shaykh al-Albânî sade:

”Hadîthen är autentisk men berättarkedjan är svag på grund av ´Abdul-Malik bin ´Abdil-Malik och al-Mus´ab bin Abî Dhi’b som är okända… Jag har dock autentiserat hadîthen eftersom den rapporteras via åtta andra följeslagare. Hadîthen är granskad i ”as-Sahîhah” (1144).”