1. Nattbönen i Ramadhân är dygdig

[1] Det finns två hadîther i sakfrågan:

1 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uppmuntrade till nattbön i Ramadhân utan att ålägga dem den. Han sade:

”Den som ber nattbönen i Ramadhân med tro och hopp kommer att få sina tidigare synder förlåtna.”

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick bort i detta tillstånd1 som skulle stå sig under Abû Bakrs (radhiya Allâhu ´anh) kalifat och i början av ´Umars (radhiya Allâhu ´anh) kalifat.”2

2 – ´Amr bin Murrah al-Djuhanî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”En man kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Om jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att du är Allâhs sändebud, ber de fem bönerna, betalar allmosan och fastar Ramadhân och dyrkar om dess nätter. Vem kommer jag att tillhöra?” Han svarade: ”De trovärdiga och martyrerna.”3

1 Det vill säga att Tarâwîh inte förrättades i samling.

2 Muslim och andra. Den nämns i ”al-Irwâ’” (4/14/906) och i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (1241).

Beträffande broder Zuhayrs kommentar i min bok ”Salât-ul-´Îdayn”:

”Allâh har underlättat för vår lärare al-Albânî att trycka den första delen av ”Sahîh Abî Dâwûd”.” (Sid. 32)

så svär jag vid Allâh att jag inte vet hur han kom fram till det. Den första delen är hos mig och jag har inte låtit någon kopiera den, trycka den eller distribuera den. Samma sak gäller det han nämnde i den fjärde upplagan av min bok ”at-Tawassul”, sid. 22, och att den tredje volymen av ”Silsilah al-Ahâdîth adh-Dha´îfah” har kommit ut. Det sade han 1403. I dag är det Radjab 1406 och den är fortfarande otryckt.

3 Ibn Khuzaymah och Ibn Hibbân i deras respektive ”as-Sahîh” och andra. Berättarkedjan är autentisk. Se min kommentar till ”Ibn Khuzaymah” (3/340/2262) och ”Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb” (1/419/993).