1. Mättast i jordelivet är hungrigast i efterlivet

Imâm Abû Bakr ´Abdullâh bin Muhammad bin Abîd-Dunyâ (d. 281)

Kitâb-ul-Djû´, s. 23-27

1 – Abû ´Abdillâh Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin ´Umar bin Abân al-´Abdî berättade för oss: Min fader berättade för oss: Abû Bakr ´Abdullâh bin Muhammad bin ´Ubayd al-Qurashî berättade för oss: Mansûr bin Abî Muzâhim berättade för oss: Yahyâ bin Hamzah berättade för oss, från Thawr bin Yazîd, från Khâlid bin Ma´dân och Habîb bin ´Ubayd ar-Rahbî: al-Muqdâm bin Ma´d Yakrab berättade för oss att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Människan har inte fyllt en behållare som är värre än magen. Det räcker för människan att ta några tuggor som upprättar hennes rygg. Om människan verkligen måste, får en tredjedel gå till mat, en tredjedel till dryck och en tredjedel till andning.”1

2 – Abû ´Alî al-Hasan bin ´Arafah berättade för oss: Abû ´Âsim al-´Abbâdânî berättade för oss, från al-Muhabbar bin Hârûn, från Abû Yazîd al-Madînî, från ´Abdur-Rahmân bin al-Muraqqa´, som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) har inte skapat en behållare som är värre än en full mage. Om man verkligen måste, får ni låta en tredjedel gå till mat, en tredjedel till dryck och en tredjedel till luft.”

3 – al-Hasan bin as-Sabbâh berättade för oss: Sa´îd bin Muhammad berättade för oss, från Mûsâ al-Djuhanî, från Zayd bin Wahb, som sade:

Salmân blev tvungen att äta varpå han sade: ”Det räcker, det räcker. Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”De mättaste människorna i jordelivet är de hungrigaste i efterlivet. Salmân! Jordelivet är den troendes fängelse och den otrognes paradis.”2

4 – al-Hasan bin [tomrum] berättade för mig [tomrum] ´Abdullâh [tomrum], från Abûr-Radjâ’, från någon som hörde Abû Djuhayfah, från Abû Djuhayfah, som berättade:

Han rapade i Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sittning, varvid han sade: ”Sluta rapa. De hungrigaste människorna på Domedagen är de mättaste i jordelivet.” Abû Djuhayfah sade: ”Jag har inte ätit mig mätt på trettio år.”3

1at-Tirmidhî (2486) som sade:

”Hadîthen är god och autentisk.”

2Ibn Mâdjah (3351). God enligt al-Albânî i “Sahîh Sunan Ibn Mâdjah” (2722) fram till “… de hungrigaste i efterlivet.” Den andra delen rapporteras hos Muslim (2956) och at-Tirmidhî (2324).

3Se “as-Sahîhah” (2/672-677)