1. Kvinnan är skyldig att täcka ansiktet i främmande mäns närvaro

بسم الله الرحمن الرحيم

Lov och pris tillkommer Allâh. Vi lovprisar Honom och ber Honom om hjälp och förlåtelse. Vi söker skydd hos Allâh från våra själars ondska och dåliga handlingar. Den Allâh vägleder, kan ingen missleda, och den Allâh missleder, kan ingen vägleda. Jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och jag vittnar att Muhammad är Hans tjänare och sändebud. Må Allâh hylla och sända fred över honom, hans ätt, hans följeslagare och alla som följer dem fram till Domedagen.

Vidare:

Allâh (ta´âlâ) har skickat Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med vägledningen och den sanna religionen för att leda människorna ut ur mörkret till ljuset enligt deras Herres vilja, till den väg, som för till den Allsmäktige som allt lov och pris tillhör. Allâh skickade honom för att endast Han skulle dyrkas genom en fullkomlig underordning och underkuvning gentemot Allâh (tabârak wa ta´âlâ) via utförda påbud och undvikta förbud som skall prioriteras framför egna begär och frestelser. Allâh skickade honom även för att fullända de fina karaktärerna och mana till dem på alla sätt och vis samt riva alla dåliga karaktärer och varna för dem på alla sätt och vis. Sålunda är hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föreskrift fullkomlig på alla sätt och vis. Den behöver ingen skapelse för att komplettera den eller ordna den. Den är från en Allvis och Allvetande om vad som är bäst för Hans slavar och Han är barmhärtig mot dem.

Ett exempel på de fina karaktärerna som Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sändes med var blygheten som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade utgör en del av tron. Ingen förnekar att både föreskriften och seden befaller kvinnan att vara blyg och ha karaktärer som hindrar henne från prövande moment och tvetydiga situationer. Det råder inga tvivel om att till den största formen av blyghet hör att hon täcker sig inklusive sitt ansikte eftersom det skyddar henne och avvärjer henne från prövningar.

Förr brukade människorna i detta välsignade land – landet av uppenbarelsen, budskapet, blygheten och moralen – vara bra i den frågan. Kvinnorna gick ut täckta i Djilbâb, långt borta från männen. Så är fallet fortfarande i många städer i kungariket och lov och pris tillkommer Allâh. Men när vissa människor tog för sig att tala om slöjan, se dem som inte använder den och ansåg att det är okej för kvinnan att visa ansiktet, började somliga betvivla slöjan och huruvida det är obligatoriskt eller rekommenderat att täcka ansiktet. Eller är det bara en tradition och sed och varken obligatoriskt eller rekommenderat?

För att undanröja tvivlen och klargöra fakta har jag velat skriva ned det som förtydligar domen i hopp om att Allâh (ta´âlâ) låter den tydliggöra sanningen och oss vara vägledda vägledare som ser sanningen och följer den och falskheten och undviker den. Till följd därav ber jag Allâh om framgång och säger:

Muslim! Det är obligatoriskt för kvinnan att täcka sig och sitt ansikte i närvaron av främmande män. Dess plikt understöds av din Herres (ta´âlâ) skrift, din profet Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det korrekta resonemanget.