1. Han lärde oss allt

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Taqrîb-ut-Tadmuriyyah, sid. 101-102

Lov och pris tillkommer Allâh. Vi lovprisar Honom och ber Honom om hjälp och förlåtelse. Vi söker skydd hos Allâh mot våra själars ondska och dåliga handlingar. Den Allâh vägleder, kan ingen missleda, och den Allâh missleder, kan ingen vägleda. Jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och jag vittnar att Muhammad är Hans slav och sändebud. Må Allâh hylla och freda mycket honom, hans ätt och hans följeslagare. Allâh sände honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med vägledningen och den sanna religionen. Han förkunnade budskapet, levde upp till ansvaret, rådde samfundet, kämpade för Allâh som sig bör och lämnade samfundet på en klar väg vars natt är som dess dag och som bara lämnas av den förgjorde. Må Allâh hylla och freda honom, hans ätt, hans följeslagare, vägledningens imamer efter dem och deras rättmätiga efterföljare fram till Domedagen.

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förklarade för människorna det som har uppenbarats för dem av deras Herre på ett fullständigt klart och tydligt sätt, både det som är stort och litet, uppenbart och dolt. Slutligen hade han lärt dem allt som de behövde av ätning, drickning, giftermål, klädsel och boende. Han lärde dem etiketter relaterade till ätning, drickning, utförande av naturliga behov, giftermål, klädsel och ingång i och utgång ur bostäder, liksom han lärde dem allt som de behövde av dyrkan av Allâh (´azza wa djall), däribland rening, bön, allmosa, fasta och vallfärd. Dessutom klargjorde han allt som de behövde av tillhandahållanden, liksom tillgivenhet till föräldrar, bevarning av släktband, bra kamratskap och sunt grannskap. Han lärde dem hur de skulle handla med varandra när det kom till att köpa, sälja, panta, hyra, skänka presenter och annat. Faktum är att Abû Dharr (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade dött och det fanns inte en fågel som flaxade med sina vingar i luften, utan att han nämnde någon kunskap om den.”

Det sades till Salmân (radhiya Allâhu anh):

Er profet har till och med lärt er hur man tömmer tarmarna.” Då sade Salmân: ”Det stämmer. Han har förbjudit oss att vara vända mot Qiblah i samband med urinering och tarmtömning, torka oss med färre än tre stenar, bruka högerhanden och använda spillning och ben.”1

Än mer gäller grunden till alla dessa dyrkan, karaktärer och tillhandahållanden, nämligen slavarnas dogm om sin Guds essens, namn, egenskaper, handlingar och därigenom alla Hans universella och föreskrivna domar som är grundade på en unik vishet och en ypperlig nåd. Allt det mottog följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) från honom i form av en ren och klar källa som var baserad på en fullkomlig monoteism som består av två grundläggande pelare: dementi och bekräftelse. Bekräftelse gäller det herravälde, den dyrkan och de namn och egenskaper som måste bekräftas i förhållande till Allâh, medan dementi tillämpas på allting som associeras med sådant som bara tillkommer Allâh (ta´âlâ).

1Muslim (262).