1. Hadîth “Om du en fredag säger åt din vän att tiga…”

716 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Om du en fredag säger åt din vän att tiga medan imamen predikar, så har du talat lättsinnigt.”1

Rapporterad av al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î, Ibn Mâdjah och Ibn Khuzaymah.

Lättsinnigt tal sägs innebära förlorad belöning. En annan teori är tal. En tredje teori är fel. En fjärde teori är att fredagsbönen är ogiltig. En femte teori är att fredagsbönen blir till Dhuhr. Det finns även andra teorier2.

1Autentisk.

2Den sista teorin, och likaså den tidigare, anammar jag. Ty den bäste som kan förklara hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tal är han själv. Det har bekräftats att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade.

”Den som talar lättsinnigt och tränger sig bland människorna ber Dhuhr.”

Den åsikten konstaterade Imâm Ibn Khuzaymah i sin ”as-Sahîh” (3/155). Det går dock inte emot Ubayys ord:

”Det enda som du har kvar av din bön är det som du har sagt lättsinnigt.”

Därtill stödde han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) honom och sade:

”Ubayy har talat sanning.”

I det här fallet är det fredagsbönens dygd som avfärdas, inte själva fredagsbönen. Det är som ordspråket.

”Det finns ingen kille utom ´Alî.”

Det betyder inte att själva dygden avfärdas, utan endast en del av den. Resten av dygden motsvarar Dhuhrs dygd. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som talar lättsinnigt och tränger sig bland människorna ber Dhuhr.”

Han sade så till personen som både talar lättsinnigt och tränger sig bland människorna. Han som bara talar lättsinnigt berörs än mer av hadîthen. Det är klart och tydligt och lov ske Allâh.