1. Hadîth ”Må Allâh försköna personen som hör något från oss…”

89 – Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

Må Allâh försköna personen som hör något från oss och förkunnar det ordagrant. Måhända har den förkunnade bättre förståelse än åhöraren.”1

Rapporterad av Abû Dâwûd2, at-Tirmidhî och Ibn Hibbân i ”as-Sahîh” med formuleringen:

Må Allâh benåda…”

at-Tirmidhî sade:

Hadîthen är god och autentisk.”

1God och autentisk.

2Abû Dâwûd har inte alls rapporterat den från Ibn Mas´ûd, utan från Zayd bin Thâbit som kommer härnäst.