1. Hadîth ”Islam är byggt på fem…”

737 – Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Islam är byggt på fem: Trosbekännelsen att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud, bönen, allmosan, vallfärden till Allâhs hus och fastan i Ramadhân.”1

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

1Autentisk.