1. Hadîth ”En mans bön i samling är tjugofem gånger bättre…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (297)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/239-240)

297 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”En mans bön i samling är tjugofem gånger bättre än vad den är i hans hem och hans affär. När han tvår sig, och dessutom tvår sig väl, och sedan går ut till moskén bara för att be, tar han inte ett steg utan att han till följd av det både befordras en grad och förlorar en synd. När han ber slutar änglarna inte be för honom så länge han befinner sig på sin böneplats: ”Allâh! Hylla honom! Allâh! Benåda honom!” Han befinner sig i bön så länge som han inväntar bön.”1

I en annan rapportering heter det:

”Allâh! Förlåt honom! Allâh! Tillge honom!” Så länge han inte besvärar däri, så länge inte hans tvagning bryts däri.”

Rapporterad av al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, Ibn Mâdjah, med en förkortad version, och Mâlik i ”al-Muwatta’” med formuleringen:

”Den som tvår sig, och dessutom tvår sig väl, och sedan går till bönen, befinner sig i bön så länge han avser bön. För ett steg som han tar belönas han, för ett annat steg som han tar förlorar han en synd. Om någon av er hör böneutropet, ska han inte skynda dit. Den som belönas mest av er är han som bor längst bort.” De sade: ”Varför det, Abû Hurayrah?” Han sade: ”Till följd av hans många steg.”

Rapporterad av Ibn Hibbân i ”as-Sahîh” med formuleringen:

”Från och med att en av er lämnar sin bostad till dess att han kommer till min moské. För ett ben nedtecknas en belöning, för ett annat ben stryks en synd – till dess att han återvänder hem.”

Rapporterad av an-Nasâ’î och al-Hâkim utan tillägget ”till dess att han återvänder hem”. al-Hâkim sade:

”Autentisk enligt Muslims villkor.”2

Tidigare nämndes Abû Hurayrahs (radhiya Allâhu ´anh) hadîth från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”När någon av er tvår sig i sitt hem och sedan kommer till moskén, befinner han sig i bönen till dess att han återvänder.”3

1Autentisk.

2Han fick medhåll av adh-Dhahabî. Båda har rätt.

3Autentisk.