1. Hadîth ”Efter att profeten bett ´Ishâ’ gick han hem…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (591)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/383)

Det finns flera hadîther i sakfrågan, däribland:

591 – ”Efter att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bett ´Ishâ’ gick han hem och bad fyra Raka´ât.”1

1Autentisk. Handlingen är bekräftad via bland andra Ibn ´Abbâs hadîth som rapporteras av al-Bukhârî och andra. Den nämns i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (1216, 1218 och 1228).