1. Hadîth ”Den som tvår sig korrekt, beger sig till fredagsbönen…”

683 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som tvår sig korrekt, beger sig till fredagsbönen, lyssnar och tiger, kommer att förlåtas fram till nästa fredag och tre dagar därtill. Och den som rör vid en liten sten har handlat lättsinnigt.”

Rapporterad av Muslim, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî och Ibn Mâdjah1.

Beträffande den lättsinniga handlingen, så är en teori att den saknar belöning. En annan är att den är fel. En tredje är att den har blivit till Dhuhr. Det har även sagts mer än så2.

1Autentisk. Den har bland andra även rapporterats av Ibn Khuzaymah i ”as-Sahîh” (1762) via Abû Hurayrah och Abû Sa´îd från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han adderade:

”Abû Hurayrah sade: ”Tre dagar därtill. Allâh belönar en god handling tiofaldigt.”

Den är medtagen i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (370). Tillägget har rapporterats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) via Abû Mâlik al-Ash´arî. Den kommer härnäst och via Ibn ´Amr.

2Utifrån nästkommande hadîth är den sista åsikten förmodligen den korrekta. Den motsäger tillsynes dock inte de angivna teorierna.