1. Hadîth ”Den som inte tvår sig i Allâhs namn…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (202)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/200)

202 – Imâm Abû Bakr bin Abî Shaybah (rahimahullâh) sade: Det har bekräftats för oss att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som inte tvår sig i Allâhs namn har ingen tvagning.”1

Så sade han2.

1God via andra.

2Författaren (rahimahullâh) anvisar att han inte håller med Ibn Abî Shaybahs påstående, vilket jag inte håller med om. En hadîth kan nämligen bekräftas via flera håll, vilket är fallet med denna hadîth.