1. Hadîth ”Den som badar en fredag…”

Badet har redan nämnts i det föregående kapitlet via hadîther från Salmân al-Fârisî, Aws bin Aws och ´Abdullâh bin ´Amr.

704 – ´Abdullâh bin Abî Qatâdah sade:

Min fader kom hem till mig en fredag medan jag badade. Han sade: ”Badar du på grund av sexuell orenhet eller fredagen?” Jag sade: ”På grund av sexuell orenhet.” Då sade han: ”Bada igen. Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”Den som badar en fredag är i ett rent tillstånd fram till nästa fredag.”1

Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Awsat”. Dess berättarkedja är nästan god. Ibn Khuzaymah rapporterade den i sin ”as-Sahîh” och sade:

Hadîthen är främmande. Ingen annan än Hârûn (bin Muslim) återberättar den.”

Även al-Hâkim rapporterade den med at-Tabarânîs berättarkedja och sade:

Autentisk enligt al-Bukhârîs och Muslims villkor.”

Ibn Hibbân rapporterade den med formuleringen:

Den som badar en fredag förblir ren till fredagen därpå.”

1God.