1. Hadîth ”Att fasta Ramadhân och efterfölja den…”

1006 – Abû Ayyûb (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Att fasta Ramadhân och efterfölja den med sex dagar i Shawwâl, är som att fasta ett helt år.”1

Rapporterad av Muslim, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î och Ibn Mâdjah.

1Autentisk.