1. Hadîth “Alla människans handlingar, frånsett fastan…”

978 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh (´azza wa djall) sade: ”Alla människans handlingar, frånsett fastan, tillkommer henne1. Den är Min och Jag belönar för den. Fastan är en sköld2. När någon av er fastar skall han vare sig tala oanständigt eller skrika. Om någon förtalar honom eller bråkar med honom, skall han säga: ”Jag fastar. Jag fastar3.” Vid Honom i Vars hand Muhammads själ ligger är fastarens andedräkt ljuvligare hos Allâh än myskdoft. Fastaren gläds två gånger: han gläds när han bryter fastan och han gläds över sin fasta när han träffar sin Herre4.”5

Rapporterad av al-Bukhârî (som står för formuleringen) och Muslim. Hos al-Bukhârî står det också:

Han avstår från sin mat, dryck och lust för Min skull. Fastan är Min och Jag belönar för den. En god handling belönas tiofaldigt.”

Hos Muslim står det:

”Alla människans handlingar belönas alltifrån tiofaldigt upp till sjuhundrafaldigt. Allâh (ta´âlâ) sade: “Förutom fastan. Den är Min och Jag belönar för den. Han avstår från sin lust och mat för Min skull. Fastaren gläds två gånger: när han bryter fastan och när han träffar sin Herre. Fastarens andedräkt är ljuvligare hos Allâh än myskdoft.”

I en annan formulering som både han och Ibn Khuzaymah rapporterar heter det:

”… och när han träffar Allâh (´azza wa djall) som belönar honom.”

Rapporterad av Mâlik, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî och an-Nasâ’î med liknande betydelse och olikartade formuleringar. at-Tirmidhî rapporterade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Er Herre säger: ”Varje god handling belönas alltifrån tiofaldigt upp till sjuhundrafaldigt. Fastan är Min och Jag belönar för den. Fastan är en sköld mot Elden. Fastarens andedräkt är ljuvligare hos Allâh än myskdoft. Om en syndare angriper er medan ni fastar skall ni säga: ”Jag fastar. Jag fastar.”6

Ibn Khuzaymah rapporterade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh sade: ”Alla människans handlingar, frånsett fastan, tillkommer henne. Den är Min och Jag belönar för den. Fastan är en sköld. Vid Honom i Vars hand Muhammads själ ligger är fastarens andedräkt ljuvligare hos Allâh på Domedagen än myskdoft.”

I en annan rapportering står det:

”Han sade: ”Alla människans handlingar tillkommer henne. En god handling belönas alltifrån tiofaldigt upp till sjuhundrafaldigt.” Allâh sade: ”Förutom fastan. Den är Min och Jag belönar för den. Han lämnar sin mat för Min skull. Han lämnar sin dryck för Min skull. Han lämnar sin njutning för Min skull. Han lämnar sin hustru för Min skull. Fastarens andedräkt är ljuvligare hos Allâh än myskdoft. Fastaren gläds två gånger: när han bryter fastan och när han träffar sin Herre.”7

al-Hârith al-Ash´arîs hadîth har redan angivits:

”Och jag befaller er att fasta. Den kan liknas vid en person som håller i en påse mysk och befinner sig bland en grupp människor; alla vill känna doften av den. Fastan är ljuvligare hos Allâh än myskdoft.”

at-Tirmidhî rapporterade och autentiserade hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Fastarens doft är ljuvligare hos Allâh än myskdoft.”

1Det vill säga, att alla handlingar, frånsett fastan, har bestämda belöningar. Fastan belönas utan räkenskap. Den betydelsen intygas av Muslims kommande formulering:

”Alla människans handlingar belönas alltifrån tiofaldigt upp till sjuhundrafaldigt. Allâh (ta´âlâ) sade: “Förutom fastan.”

2Eftersom den skyddar mot frestelser. Elden är ju omgiven av frestelser, vilket står i den autentiska hadîthen:

”Paradiset omsluts av svårigheter och Elden omsluts av frestelser.”

Ibn-ul-Athîr sade:

”Den skyddar dess utövare mot besvärliga frestelser.” (an-Nihâyah)

3Det kan betyda att han säger det muntligt så att de hör honom och i princip upphör. Det kan också betyda att han säger det tyst inom sig för att behärska sig. Det första alternativet är den övervägande åsikten. Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade:

”Det korrekta är att han säger det muntligt, vilket bevisas i hadîthen. Ett oinskränkt tal är inget tal om det inte uttalas.”

4Till följd av dess belöning. Hos Ahmad står det:

”Och när han träffar Allâh som belönar honom varpå han gläds.” (Ahmad (2/232))

Dess berättarkedja är autentisk enligt Muslims villkor.

5Autentisk.

6Autentisk via andra.

7Autentisk.