1. Förordet till “Sharh Usûl-is-Sunnah”

بسم الله الرحمن الرحيم

Lov och pris tillkommer Allâh. Vi lovprisar Honom och ber Honom om hjälp och förlåtelse. Vi söker skydd hos Allâh från våra själars ondska och dåliga handlingar. Den Allâh vägleder, kan ingen missleda, och den Allâh missleder, kan ingen vägleda. Jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och jag vittnar att Muhammad är Hans tjänare och sändebud. Må Allâh hylla och sända fred över honom, hans ätt och hans följeslagare.

Den islamiska trosläran som samtliga budskap har framfört har en väldig status i islam. Den utgör grunden till islam och gör skillnaden mellan den sunda religionen och den osunda. Utmed det lade islams lärda – Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs lärda – vikt vid att klargöra denna troslära, förklara den, kalla till den och försvara den. Följaktligen har de både skrivit separata böcker om den och inkluderat en stor mängd av den i andra verk. Såväl små som stora böcker har skrivits om den. Några av dem är:

1 – as-Sunnah av ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal

2 – as-Sunnah av al-Khallâl

3 – ash-Sharî´ah av al-Âdjurrî

4 – Sharh Usûl I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah av al-Lâlakâ’î

5, 6 – al-Ibânah al-Kubrâ och al-Ibânah as-Sughrâ av Ibn Battah

Dessa nobla människor visste vilken status och position trosläran har och att den som avviker från någon av dess aspekter eller grunder ligger illa till. Avvikelsen kan vara otro, innovation, villfarelse och så vidare. Utifrån detta måste studenten bry sig om att studera den här trosläran och grunderna som den är baserad på.

Förmodligen vet ni att al-Bukhârî har i sin ”as-Sahîh” tagit med kapitel som handlar om tron, fasthållningen vid Qur’ânen och Sunnah och Tawhîd. Allt det bevisar en vikt vid trosläran och islams grunder.

Abû Dâwûd har i sin bok ”as-Sunan” ett kapitel benämnt ”as-Sunnah”. Det finns i slutet av boken. Här syftar ordet ”Sunnah” på trosläran och metodiken.

Muslim har ett kapitel om tron som har trosläran som en gemensam nämnare med dessa andra böcker.

Bland de kortfattade avhandlingarna som har skrivits för att klargöra denna troslära är den här boken som har skrivits av Imâm Ahmad (rahimahullâh), imamen av Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. Den här imamen var ett väldigt berg; ett berg av Sunnah, tro, avhållsamhet och fromhet. Därför utgjorde han ett kriterium och en prövning som skilde Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah åt från Ahl-ul-Bid´ah wadh-Dhalâl. Än idag utgör hans metodik en prövning. Grunderna som han kämpade för och följde utgör än i dag en prövning bland människorna. Den som avviker från dem har prövats av Ahmad, hans metodik och hans troslära. Ahmad var en prövning. Den som förtalar honom har bevisat sin villfarelse, vidrighet och ondska. Den som högaktar honom och uppskattar honom är i människoögon från Ahl-us-Sunnah. Ty både Ahmad och alla andra högaktas och vördas endast för Sunnahs sak. Varken Ahmad, ash-Shâfi´î, Mâlik, al-Awzâ´î eller någon annan hade fått den här statusen i samfundet och högaktats i det om de inte hade hållit fast vid Sunnah, respekterat den, kallat till den och försvarat den.

Se till att ha kunskap om Sunnahs värde. Se till att veta vilka Ahl-us-Sunnah är och vilken status de har. Håll er till dem och gå i deras fotspår. De är på den raka vägen; de följer Qur’ânen, Sunnah och de ädla följeslagarnas väg och framför allt de renläriga kaliferna.

Håll fast vid detta. Studera denna lilla avhandling. Vi kommer förmodligen att gå igenom den snabbt. Dessa konferenser skall inte bestå av fördjupningar. Det kommer – om Allâh vill – att räcka för oss att gå igenom den snabbt och lägga dit några anmärkningar så gott det går.

Jag ber Allâh låta oss förstå Hans religion, stabilisera oss på den raka vägen, rädda oss och er från lustens och villfarelsens vägar och gagna oss med den här boken och alla andra islamiska böcker och framför allt de trosrelaterade böckerna; Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs troslära.