1. Förordet till “al-Fusûl fî Sîrat-ir-Rasûl”

Lov och pris tillkommer Allâh. Frid med Hans utvalda slavar. Honom tillkommer mycket, ljuvlig och välsignad lov och pris såsom Han själv älskar och behagas. Jag vittnar uppriktigt att det inte finns någon sann gud utom Allâh, ingen partner har Han. Må Allâh hylla och sända frid över Sitt trovärdiga sändebud och Sin bästa skapelse Muhammad fram till Domedagen och må Han vara nöjd med hans följeslagare, hustrur, avkommor och samtliga kloka och förnuftiga efterföljare.

Vidare:

Det är inte fint att de lärda försummar profetkallets epok och islamisk historia då den rymmer många kunskaper och viktiga lärdomar som den lärde varken kan vara utan eller ursäktas för att inte kunna.

Jag vill därmed skriva om det i form av en påminnelse för att bana vägen för ämnet och lägga en grund och bistå med ett bidrag till det. Jag förlitar mig på Allâh och överlåter allt till Honom. Påminnelsen består av Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stamträd, liv och drag samt islams epok efter hans död fram till skrivande stund. Kloka människor är i ett mycket stort behov av detta. Påminnelsen kommer att vara – om Allâh vill – kortfattad.