1. Förord

Lov och pris tillkommer Allâh. Vi lovprisar Honom, ber Honom om hjälp och förlåtelse och vänder oss till Honom. Vi söker skydd hos Allâh mot våra själars ondska och dåliga handlingar. Den Allâh vägleder, kan ingen missleda, och den Allâh missleder, kan ingen vägleda. Jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh allena, ingen partner har Han, och jag vittnar att Muhammad är Hans slav och sändebud. Må Allâh hylla och sända frid över honom, hans ätt, hans följeslagare och alla som följer dem rättmätigt.

Detta är en kortfattad förklaring av Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs bok ”Kashf-ush-Shubuhât”. Däri har författaren nämnt drygt tio av avgudadyrkarnas tvivel. Han har avvisat dem på bästa möjliga sätt tillsammans bevis, enkla meningar och klara begrepp. Jag ber Allâh (ta´âlâ) att Han belönar honom för det och gagnar tjänarna genom den – Han har sannerligen allt inom Sin makt.

Muhammad bin Sâlih al-´Uthaymîn