1. Fasthållning vid följeslagarnas metodik

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

”Vi anser att Sunnah är grundad på att hålla fast vid Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagares metodik…”

Det vill säga genom att hålla fast vid Allâhs skrift, Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och sändebudets och hans renläriga och vägledda kalifers väg. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) talade om splittringen nämnde han den räddade gruppen och sade:

”… och mitt samfund kommer att delas upp i sjuttiotre grupper; alla skall till Elden frånsett en.” De sade: ”Allâhs sändebud! Vem är den?” Han sade: ”Den som följer det jag och mina följeslagare följer.”1

När vi vet det åligger det studenten att läsa om profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagares liv för att veta hur de var. Efter dem uppstod innovationer varav några av de första var Khawâridjs innovationer, Râfidhahs innovationer, Mu´tazilahs innovationer, Qadariyyahs innovationer och så vidare. Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare fördömde dem vaksamt. Det har bekräftats i Muslims ”as-Sahîh” att Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade till personen som underrättade honom om Qadariyyans innovation:

”Om du träffar dem skall du berätta för dem att jag har inget med dem att göra och att de har inget med mig att göra.”

Därefter nämnde han hadîthen från sin fader vari Djibrîl (´alayhis-salâm) kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)2.

Likaså fördömde ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh) Khawâridjs innovation. Han skickade iväg sin kusin Ibn ´Abbâs till dem för att debattera med dem. Följaktligen återvände fyratusen av dem. Resten vidhöll sin lära. Därefter bekrigade han dem på Nahrawân-dagen3.

Vi ser hur alla andra av Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare fördömde och hatade innovationerna som uppstod på deras tid. Vad som bevisar deras hat mot Ahl-ul-Bid´a är hadîthen från Abû Umâmah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade hur Khawâridjs ledare korsfästes och att de är Eldens hundar och de värsta skapelserna4.

1Abû Dâwûd (4596) och at-Tirmidhî (2641) via Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ). God enligt al-Albânî i ”al-Mishkâh” (171).

2Muslim (8).

3´Abdur-Razzâq i ”al-Musannaf” (10/157).

4Ibn Mâdjah (176). God enligt al-Albânî i ”al-Mishkâh” (3554).