1. En uppriktig avsikt är obligatorisk inför varje handling

Shaykh, Imâm, Shaykh-ul-Islâm och Sunnahs ljus Abû Nasr Ahmad bin ´Umar bin Muhammad bin ´Abdillâh bin Muhammad bin ´Alî bin Ishâq berättade för oss genom det som jag läste upp för honom: Shaykh, Imâm, Sunnahs stödjare och imamernas imam Abû Ismâ´îl ´Abdullâh bin Muhammad bin ´Alî al-Ansârî (rahimahullâh) sade:

1 – ´Alî bin Muhammad bin Muhammad at-Tarrâzî berättade för oss i Nîsâbûr: Ahmad bin Muhammad bin Hasnawayh al-Muqri’ berättade för oss: Abû Dja´far Ahmad bin al-Fadhl al-´Asqalânî och Muhammad bin Hishâm bin Malâs berättade för oss i Damaskus: Marwân bin Mu´âwiyah al-Fazârî berättade för oss: Yahyâ bin Sa´îd berättade för oss, från Muhammad bin Ibrâhîm, från ´Alqamah som sade: Jag hörde ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) berätta att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Handlingarna räknas endast utmed avsikterna och var och en får vad han har avsett.”1

1al-Bukhârî (1) och Muslim (1907).