1. En dogm är rätt, resten är falskt

´Allâmah och islams argument Abû Dja´far al-Warrâq at-Tahâwî (rahimahullâh) sade i Egypten:

Detta är ett klargörande av Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm enligt religionens lärda Abû Hanîfah an-Nu´mân bin Thâbit al-Kûfî, Abû Yûsuf Ya´qûb bin Ibrâhîm al-Ansârî och Abû ´Abdillâh Muhammad bin al-Hasan ash-Shaybânî och deras tro inom religionens fundament som de dyrkade skapelsernas Herre med – må Allâh vara nöjd med dem.

FÖRKLARING

Vet att dogmen som författaren (rahimahullâh) nämner i den här boken är inte specifik för dessa omnämnda imamer. Samtliga Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah har en och samma dogm eftersom de håller fast vid Qur’ânen och Sunnah.

Den som avviker från deras dogm är en vilsen innovatör. Han ursäktas inte för sin Idjtihâd därför att Idjtihâd inom fundamentala frågor ursäktas inte till skillnad från Idjtihâd inom förgreningsfrågor. När det kommer till dogmatiska sakfrågor får det inte finnas flera inriktningar. Det är bara Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm som är korrekt. Allting annat är falskt, så tänk på det.