1. En bok bara om den muslimska kvinnan

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Tanbîhât ´alâ Ahkâm takhtassu bil-Mu’minât, sid. 5-6

Lov ske Allâh som bestämde rätta mått och därefter vägledde, och skapade de två könen, mankön och kvinnokön, av en droppe utgjuten säd. Jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh, ingen partner har Han. Lov ske Honom i jordelivet och i efterlivet. Och jag vittnar att Muhammad är Hans slav och sändebud som togs upp till himlen vari han såg sin Herres stora tecken. Må Allâh hylla och freda honom, hans ätt och hans storslagna och kloka följeslagare.

Den muslimska kvinnan har sin position i islam. Många viktigheter beror på henne. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade särskilja kvinnorna med instruktioner. Under sin predikan i ´Arafah uppmanade han att just kvinnorna behandlas väl, vilket bevisar att det är obligatoriskt att måna om kvinnorna i alla tider. Den plikten kan inte vara mindre idag när den muslimska kvinnan angrips för att berövas sin heder och degraderas från sin position. Till följd därav är det obligatoriskt att upplysa henne om farorna och klargöra den väg som hon ska ta.

Jag hoppas att denna bok kommer att fungera som en skylt på den vägen. Boken tar upp några domar som är särskilda för kvinnan. Även om bidraget är svagt och arbetet gjort av en fattigman, ber jag Allâh låta det gagna som det är. Det är ett första steg i sakfrågan, förhoppningsvis efterföljs det av bredare och vidare steg, bättre och fullkomligare genomfört.

I denna brådska har jag fått med följande avsnitt:

  1. Allmänna domar

  2. Domar relaterade till kvinnans fysiska försköning

  3. Domar relaterade till kvinnans månadsperiod och barnsäng

  4. Domar relaterade till kvinnans klädsel och täckelse

  5. Domar relaterade till kvinnans bön

  6. Domar relaterade till kvinnans begravningsprocess

  7. Domar relaterade till kvinnans fasta

  8. Domar relaterade till kvinnans vallfärder

  9. Domar relaterade till kvinnans äktenskapsliv och dess slut