1. Ahl-us-Sunnahs dogm är Salafs dogm

Lov ske Allâh och må Han hylla och freda Allâhs sändebud.

Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm är Salafs dogm. Denna dogm är samtliga muslimer ålagda att följa, ty den är Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans ädla följeslagares dogm. Den som väljer en annan dogm överlämnar sig själv till Allâhs stränga straff och vrede. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade om grupper som skulle uppkomma i samfundet och sade:

”Mitt samfund kommer att delas upp i sjuttiotre grupper. Alla skall de till Elden bortsett från en; Samlingen.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beskrev denna grupp som räddats från den plågsamma Elden och sade:

”Den som följer det som jag och mina följeslagare följer i dag.”2

Detta är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs grund. De håller fast vid profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och de renläriga kalifernas Sunnah och biter tag i den med sina kindtänder. Därför är de den räddade gruppen. De är alltså räddade från elden på Domedagen och från innovationer i religionen. Således är de den stödda gruppen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det skall aldrig sluta finnas en grupp från mitt samfund som är rådande upprättat på sanningen. Den skadas inte av dem som försakar den eller motsäger den till dess att Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) befallning kommer och då kommer den att vara i samma tillstånd.”3

Rådande innebär seger. Allâh (ta´âlâ) sade:

فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ

”Men Vi stödde dem som trodde på honom mot deras fiender, och de avgick med segern.”4

وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ

”Och att Våra styrkor skall hemföra segern.”5

De är segrarna med såväl svärd och spjut som med argument och bevis. De är endast en grupp som inte splittras därav namnet ”Samlingen”. Allah (ta´âlâ) sade:

فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ

”Vad finns vid sidan av sanningen annat än lögn och misstag.”6

De har inga namn som de är kända för bortsett från islam, Sunnah och dylikt. Imâm Mâlik (rahimahullâh) sade att Ahl-us-Sunnah saknar namn som de är kända för – varken Djahmî, Qadarî eller Râfidhî. Han (rahimahullâh) blev frågad om Sunnah och svarade:

”Det har inget annat namn än Sunnah.”

Det vill säga att Ahl-us-Sunnah saknar andra namn som de tillskrivs.

Det har lagts ned mycket vikt vid att stärka de rättfärdiga Salafs dogm och klargöra dess bevis. Stora imamer har förklarat denna dogm i många och varierande verk. Till dem hör verk vid namn ”as-Sunnah”. Dogmen vill säga. De överstiger tvåhundrafemtio verk. Några av dem är:

1 – ”as-Sunnah” av Ibn Abî Shaybah

2 – ”as-Sunnah” av Ahmad bin Hanbal

3 – ”as-Sunnah” av Ibn Abî ´Âsim

4 – ”as-Sunnah” av ´Abdullâh bin Imâm Ahmad

5 – ”as-Sunnah” av al-Khallâl

6 – ”as-Sunnah” av Ahmad bin al-Furât Abî Mas´ûd ar-Râzî

7 – ”as-Sunnah” av Ismâ´îl bin Usayd al-Madînî

8 – ”as-Sunnah” av Asad bin Mûsâ

9 – ”as-Sunnah” av Ibn-ul-Qâsim – Mâliks elev

10 – ”as-Sunnah” av Muhammad bin Salâm al-Baykandî

11 – ”as-Sifât wa ar-Radd ´alâ al-Djahmiyyah” av Nu´aym bin Hammâd

12 – ”as-Sunnah” av al-Athram

13 – ”as-Sunnah” av Harb bin Ismâ´îl al-Karmânî

14 – ”as-Sunnah” av Ibn Abî Hâtim

15 – ”as-Sunnah” av Ibn Abîd-Dunyâ

16 – ”as-Sunnah” av Ibn Djarîr at-Tabarî

17 – ”at-Tabsîr fî Ma´âlim-id-Dîn” av Ibn Djarîr

18 – ”as-Sunnah” av at-Tabarânî

19 – ”as-Sunnah” av Abûsh-Shaykh al-Asbahânî

20 – ”as-Sunnah” av Abûl-Qâsim al-Lâlakâ’î

21 – ”as-Sunnah” av Muhammad bin Nasr al-Marwazî

22 – ”´Aqîdat-us-Salaf wa Ashâb-il-Hadîth” av as-Sâbûnî

23 – ”al-Ibânah” av Ibn Battah

24 – ”at–Tawhîd” av Ibn Khuzaymah

25 – ”at-Tawhîd” av Ibn Mandah

26 – ”al-Îmân” av Ibn Abî Shaybah

27 – ”al-Îmân” av Abû ´Ubayd al-Qâsim bin Sallâm

28 – ”Sharh-us-Sunnah” av al-Muzanî – ash-Shâfi´îs elev

29 – ”Sharh Madhâhib Ahl-is-Sunnah” av Ibn Shâhîn

30 – ”al-Hudjdjah fî Bayân-il-Mahadjdjah wa Sharh ´Aqîdah Ahl-is-Sunnah” av Abûl-Qâsim at-Taymî al-Asbahânî

31 – ”Usûl-us-Sunnah” av Abû Abdullâh Ibn Abî Zamanîn

32 – ”ash-Sharî´ah” av al-Âdjurrî

33 – ”I´tiqâd Ahl-is-Sunnah” av Abû Bakr al-Ismâ´îlî

34 – ”as-Sunnah” av al-Barbahârî

35 – ”al-Îmân” av Ibn Mandah

36 – ”al-Îmân” av al-´Adanî

37 – ”al-´Arsh” av Muhammad bin Abî Shaybah

38 – ”al-Qadar” av Ibn Wahb

39 – ”al-Qadar” av Abû Dâwûd

40 – ”ar-Ru’yah” av ad-Dâraqutnî

41 – ”as-Sifât” av ad-Dâraqutnî

42 – ”an-Nuzûl” av ad-Dâraqutnî

43 – ”Risâlah ilâ Ahli Zabîd” av Abû Nasr as-Sidjzî

44 – ”Djawâb Ahl Dimashq fîs-Sifât” av al-Khatîb al-Baghdâdî

45 – ”as-Sunnah” av Abû Ahmad al-Asbahânî, även känd som ”´Assâl”

46 – ”as-Sunnah” av Ya´qûb al-Fasawî

47 – ”as-Sunnah” av al-Qassâb

48 – ”Usûl-us-Sunnah” av Abû Bakr ´Abdullâh bin az-Zubayr al-Humaydî

49 – ”as-Sunnah” av Hanbal bin Ishâq

50 – ”Usûl-us-Sunnah” av Abû ´Amr at-Talamankî

Detsamma gäller de böcker som skrevs efter dessa författare. Några av dem var Ibn ´Abdil-Barr, Ibn Qudâmah al-Maqdisî, Ibn Taymiyyah, Ibn-ul-Qayyim, adh-Dhahabî, Ibn Kathîr och Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb. Däri klargörs den sanna dogmen. Den utgör ett bevis och avslöjar sekternas tvivel.

Jag kommer att nämna en del av dessa präktiga människors dogm. Allâh förfogar över min framgång och Honom litar jag mig till.

1Ahmad och Abû Dâwûd rapporterade den från Mu´âwiyah. Ahmad, Ibn Mâdjah och Ibn Abî ´Âsim rapporterade den från Anas.

2Rapporterad av al-Âdjurrî i ”ash-Sharî´ah” från ´Abdullâh bin ´Amr och at-Tabarânî i ”as-Saghîr” och ”al-Awsat” från Anas bin Mâlik.

3Muslim (1920).

461:14

537:173

610:32