1. Ahl-us-Sunnah tror på Allahs händer och resning över tronen

Ibn Qudâmah sade: ash-Sharîf Abûl-´Abbâs Mas´ûd bin ´Abdil-Wâhid bin Matar al-Hâshimî underrättade och sade: Hâfidh Abûl-´Alâ Sâ´id bin Yasâr al-Harawî underrättade oss: Abûl-Hasan ´Alî bin Muhammad al-Djurdjânî underrättade oss: Abûl-Qâsim Hamzah bin Yûsuf as-Sahmî underrättade oss: Abû Bakr Ahmad bin Ibrâhîm al-Ismâ´îlî underrättade oss och sade:

1 – Vet – må Allâh benåda oss och er – att Ahl-ul-Hadîths, Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah, metodik är grundad på att tro på Allâh, Hans änglar, Hans skrifter, Hans sändebud och acceptera det som står i Allâhs (ta´âlâ) skrift och autentiskt rapporteras från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det skall varken utelämnas eller avvisas. De var befallda att följa Qur’ânen och Sunnah och ansåg att bådadera består av vägledning. De vittnade att deras profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) leder till den Raka vägen och aktade sig för prövningarna och det stränga straffet som är följderna av att gå emot honom.

2 – De anser att Allâh (ta´âlâ) åkallas med Sina namn som Han har namngett Sig själv med, egenskaper som Han har beskrivit Sig själv med och de namn och egenskaper som Hans profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har namngett och beskrivit Honom med.

Han skapade Âdam med Sin hand och Hans händer är utsträckta och Han fördelar som Han vill. Det skall däremot inte föreställas.

Han (´azza wa djall) reste Sig över tronen. Det skall inte heller föreställas. Han kungjorde att Han reste Sig över tronen utan att berätta hur Han gjorde det.

3 – Han äger Sin skapelse. Han har varken skapat den för att Han är i behov av den eller för att det var något som drev Honom till det. Han gör det Han vill och dömer det Han vill. Han kommer inte att stå till svars för det Han gör till skillnad från skapelsen.

4 – Han tillbes med Hans namn som Han har namngett Sig själv med, Hans egenskaper som Han har beskrivit Sig själv med och de namn och egenskaper som Hans profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har namngett och beskrivit Honom med. Ingenting på jorden eller i himlen är omöjligt för Honom. Han beskrivs inte med något reducerat, nedsatt eller sjukligt, ty Han (´azza wa djall) är fjärran från det.

5 – Han (´azza wa djall) skapade Âdam (´alayhis-salâm) med Sin hand. Hans händer är utsträckta och Han fördelar som Han vill. Hans händer skall inte föreställas, ty Allâhs skrift har inte sagt hur de är.

6 – Det skall inte tros att Han har kroppsdelar, lemmar, längd, bredd eller att Han är tjock, smal eller något annat som förekommer i skapelsen. Han (tabârak wa ta´âlâ) är inte likt någon och väldigt är vår Herres ansikte som besitter storhet och majestät.

7 – De säger inte att Allâhs (´azza wa djall) namn är skapade till skillnad från vad som betros av Mu´tazilah, Khawâridj och andra lustfyllda sekter.