07. Den rättfärdiga hustrun skall leva upp till makens rättigheter

Till den rättfärdiga hustruns egenskaper hör att hon inte faller kort i förhållande till makens rättigheter. Hon skall lägga ned vikt och energi vid att tjäna honom. Fundera på det som an-Nasâ’î rapporterade i ”as-Sunan al-Kubrâ” via Husayn bin Mihsan från hans faster som berättade att hon kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för att uträtta ett behov. Efter att hon hade uträttat det sade han: ”Har du en make?” Hon sade: ”Ja.” Han frågade: ”Hur är du mot honom?” Hon svarade: ”Jag gör allt jag kan för honom.” Då sade han: ”Se hur du förhåller dig till honom. Han är ditt paradis och din eld.”1

När är maken hustruns paradis och när är han hennes eld? Här måste kvinnan begripa detta faktum och denna stora fråga.

”Hur är du mot honom?” Du har plikter och du är Allâhs tjänarinna. Det finns ett paradis och ett helvete. Allâh har ålagt och förpliktigat dig att uppfylla makens rättigheter. Utför dem. Gör dem på bästa möjliga sätt för att lyda Allâh och uppnå Hans (subhânah) välbehag. Uppfyll din skyldighet och be Allâh om din rättighet:

”Han är ditt paradis och din eld.”

18913 och Ahmad (19003). Autentisk enligt al-Albânî i ”as-Sahîhah” (2612).