07. Den räddade gruppen kommer att vara i Shâm

45 – al-Bukhârî och Muslim rapporterade via ´Umayr bin Hâni´ att han hörde Mu´âwiyah berätta att han hörde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Det kommer alltid att finnas ett samfund från mitt samfund som håller fast vid Allâhs beordring. De skadas inte av dem som försakar dem eller motstrider dem till dess att Allâhs befallning kommer medan de är i samma tillstånd.”

´Umayr berättade att Mâlik bin Yakhâmir sade att Mu´âdh sade:

”De kommer att vara i Shâm.”

Mu´âwiyah sade:

”Mâlik bin Yakhâmir säger att han hörde Mu´âdh säga:

”De kommer att vara i Shâm.”

46 – Hammâd bin Zayd rapporterade via al-Djurayrî som rapporterade via Mutarrif, från ´Imrân bin Husayn som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det kommer alltid att finnas en grupp från mitt samfund som strider för sanningen. De kommer att råda över dem som förkastar dem till dess att den siste av dem strider mot al-Masîh ad-Dadjdjâl.”

Mutarrif sade:

”Jag forskade kring denna grupp och kom fram till att de är Shâms befolkning.”

Muslim rapporterade i sin ”as-Sahîh” via Sa´d bin Abî Waqqâs som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Västerlänningarna, Ahl-ul-Gharb, kommer inte sluta att vara segrande till dess att Domedagen kommer.”

Imâm Ahmad förklarade västerlänningarna som Shâms befolkning. Öst och väst är en relativ fråga. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade detta i al-Madînah. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kallade invånarna i Nadjd och irakierna för österlänningar, Ahl-ul-Mashriq. De kallade Shâms befolkning för västerlänningar, Ahl-ul-Maghrib. Likaså kallade de Basrah för Indien just för att staden ligger på väg till Indien. Därför sade Khâlid när ´Umar hade avskedat honom från Shâm:

”´Umar har befallt mig att komma till Indien.”

Återberättaren sade:

”Indien enligt oss är Basrah.”

Andra tolkade väst som en väldig spann och sade att hadîthen menar araberna just för att de hämtar vatten i sådana spannar. Denna åsikt har ´Alî al-Madînî och andra.

Det har rapporterats flera hadîther om hur araberna kommer att gå under innan världens undergång och att de kvarstående kommer endast att vara i Shâm på den tiden. Sålunda refererar hadîthens betydelse till Shâms befolkning.

47 – Vad som bevisar att denna grupp kommer att vara i Shâm är att Mu´âwiyah bin Qurrah berättade från sin fader som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns inget gott i er när Shâms befolkning går under. Det kommer alltid att finnas en stödd grupp i mitt samfund. De kommer inte att skadas av dem som försakar dem till dess att Stunden är kommen.”

Rapporterad av Imâm Ahmad och at-Tirmidhî som sade:

”Hadîthen är autentisk.”

Angående de lärda – som Ibn-ul-Mubârak, Yazîd bin Hârûn, Ahmad bin Hanbal, ´Alî al-Madînî, al-Bukhârî och andra – som sade att denna grupp är Ahl-ul-Hadîth, motstrider det inte det vi har nämnt. Ty mot slutet av tiden kommer tron och islam ha sitt fäste i Shâm. Shâm kommer att vara de troendes boning. Då måste landet bestå av ett profetiskt arv av kunskap med vilket ledningen inom världsliga och religiösa frågor uppnås. De lärda inom profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah i Shâm är den stödda gruppen som håller fast vid sanningen. Det är de som inte skadas av dem som försakar dem.

48 – Ka´b-ul-Ahbâr sade:

”Shâms befolkning är ett av Allâhs svärd. Via dem hämnas Allâh på dem som trotsar Honom i Hans land.”

49 – ´Awn bin ´Abdillâh bin ´Utbah sade:

”Jag har läst hur Allâh uppenbarade för en av Sina profeter: ”Allâh (´azza wa djall) säger: ”Shâm är Mitt pilkoger. När Jag blir arg på ett folk skjuter Jag på dem en av dess pilar.”

50 – Qatâdah sade i samband med Allâhs ord:

وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ

”Och att Våra styrkor [av troende] skall hemföra segern.”1

”Det är Shâms befolkning.”

51 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Förtala inte Shâms befolkning. De är Allâhs främre styrka.”

52 – Det har rapporterats förbud om att strida mot Shâms befolkning. Ya´qûb bin Shaybah rapporterade i sin ”al-Musnad” att ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Strid inte mot Shâms befolkning efter mig.”

53 – Abûl-Qâsim bin ´Asâkir rapporterade från Abû Bakr an-Nahshlî som sade:

”Jag var i Kûfah när Shâms styrkor kom för att angripa staden. Plötsligt hörde jag en vacker gammal man med en vacker hennafärgning på sitt riddjur säga: ”Allâh! Låt oss inte vinna mot dem. Skilj oss från dem.” Jag sade: ”Allâhs tjänare! Fruktar du inte Allâh? Du ser hur de har kommit för att kriga mot oss och tillfångata våra avkommor och du säger ”Allâh! Låt oss inte vinna mot dem.” Då sade han: ”Ve dig! Jag hörde ´Abdullâh bin Mas´ûd säga: ”Endast de värsta skapelserna vinner mot Shâms befolkning.”

137:173