06 – Tålamod med svårigheterna

Den fjärde: Att man har tålamod med de svårigheter man då kommer att möta.


FÖRKLARING

 

Tålamod är att kontrollera själen så att den handlar lydigt mot Allâh, håller sig borta från att vara olydig mot Allâh och inte förargas över Allâhs öde. På så sätt måste man skydda själen från vrede, irritation och tristess och i stället ständigt vara aktiv i att mana till islam även om det innebär att man kommer att råka på svårigheter. Att skada dem som manar till det goda hör till människans naturliga läggning om hon inte är vägledd av Allâh. Allâh (ta´âlâ) sade:

”Profeter före dig har kallats lögnare och de bar alla anklagelser och förolämpningar med jämnmod – till dess Vår hjälp nådde dem.” (6:34)

Ju hårdare motståndet blir, desto närmare ligger segern till hands. Men segern är inte begränsad vid att enbart segra i detta liv och se sitt kall verkställas, utan den kan även komma efter döden. Detta sker på så sätt att Allâh låter människorna acceptera det han en gång brukade kalla till genom att ta till sig det och hålla fast vid det. Även detta anses vara en seger för kallaren även om han är död. Sålunda är det obligatoriskt för kallaren att vara tålmodig med sitt kall och fortsätta med sitt kall till Allâhs (´azza wa djall) religion. Likaså måste han ha tålamod med de motsättningar som dyker upp och de skador som han utsetts för. Även sändebuden skadades med tal och handling. Allâh (ta´âlâ) sade:

”Så har det alltid varit. Inget sändebud kom till dem som levde i gångna tider utan att de kallade honom trollkarl eller galning.” (51:52)

Dessutom sade Han (´azza wa djall):

”På samma sätt har Vi låtit varje profet mötas av fientlighet från de obotfärdiga syndarnas sida.” (25:31)

Dock skall kallaren konfrontera detta med tålamod. Se på Allâhs (´azza wa djall) Ord:

”Ja, det är Vi, som steg för steg har uppenbarat för dig denna Qur’ân.” (76:23)

Det var kanske väntat att man säger att man skall visa tacksamhet för Herrens gåvor, men i stället sade Han (´azza wa djall):

”Vänta därför med tålamod på din Herres dom.” (76:24)

Häri förekommer en antydan till att varenda en som rättar sig efter denna Qur’ân kommer att drabbas av det som fordrar tålamod. Titta bara på profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när han blev misshandlad och torkade blodet från ansiktet samtidigt som han sade (i betydelse):

”Allâh, förlåt mitt folk! De vet sannerligen inte.”[1]

Därför måste en kallare vara tålmodig och behärskad.

Det förekommer tre typer av tålamod:

Den första: Tålamod med att lyda Allâh.

Den andra: Tålamod med att hålla sig borta från det som Allâh har förbjudit.

Den tredje: Tålamod med Allâhs öde som antingen sker utom tjänarnas räckhåll och påverkan, eller också att Allâh låter vissa tjänare stå för skadan och angreppet.

 

[1] al-Bukhârî (3477), Muslim (1792), Ibn Mâdjah (4025), Ahmad (1/380), Ibn Hibbân (969) och Abû ´Awânah (4/313).