05 – Rubrikerna i al-Madkhalîs böcker stämmer inte överens med innehållet

Du påstår:

”Då började jag jämföra mellan rubrik och ämne och såg att de inte stämde. Som helhet handlar det om lockande rubriker som får läsaren att förtala Sayyid (rahimahullâh). Vad gäller läsaren med minsta lilla insikt, finner han motsatt effekt när han väl läser om ämnet i boken och till följd därav återfår sin kärlek till Sayyids (rahimahullâh) böcker.”

För det första: Ta det lugnt, ädle Shaykh! Verkligheten förkastar dina domar som avviker från sanningen och tenderar till falskheten och dess folk och den krossar dina inbillningar.

Människor som är kunnigare än dig och som har ett vidare begrepp och en djupare förståelse än vad du har, har inte upplevt denna motsatta effekt och lov och pris tillkommer Allâh. Dessa stora lärda har läst boken och sett att den visst stämmer. Det bestyrks ytterligare av att många av Sayyids tankar är en ren villfarelse och falskhet. Hans texter i boken visar en klar och tydlig falskhet vilket endast den omedgörlige inte kan se.

Vissa av dessa stora lärda, från inlandet och utlandet, har sagt detta muntligt vid träffar och telefonsamtal. Andras beröm och bekräftelser och medhåll har nått mig. De hör – om Allâh vill – till Allâhs bästa vittnen på jorden och de bästa från den räddade och stödda gruppen som inte skadas av dem som försakar och motsätter sig dem till dess att Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) befallning kommer.

För det andra: Du verkar glädjas av att människor har kärlek till Sayyids böcker samtidigt som du skräms av Sayyids angrepp mot sig själv, islam och Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare.

Gläds du av kärlek till ”al-´Adâlah al-Idjtimâ´iyyah” och de katastrofer som finns i den? Gläds du av människornas kärlek, oavsett mängden på deras insikt, till ”al-´Adâlah al-Idjtimâ´iyyah” som baseras på tre förstörande dialoger:

1 – Socialism. Sayyid förvränger texterna i Qur’ânen och Sunnah och Sharî´ahs principer för att etablera den och tvinga samfundet till den.

2 – Förtal av den vägledde kalifen ´Uthmân och de följeslagare och bästa efterföljare som levde på hans tid. Dessutom förtalade han Umayyah-landet och uteslöt både det och ´Abbâsiyyah-landet från islams ramar när det kom till styre och ekonomi. Därtill prisade han dem som gjorde uppror mot ´Uthmân och ansåg dem vara bättre än honom och mycket mer. 

3 – Takfîr på det islamiska samfundet.

Gläds du av att människorna har kärlek till ”Fî Dhilâl-il-Qur’ân” som är full av vilseledda trosläror och tankar?

Gläds du av att människorna har kärlek till innovationen ”at-Taswîr al-Fannî” i vilken han attackerar en väldig profet, förnekar Allâhs egenskaper och befriar sig från  Qur’ânens helighet? Läs vad han säger:

”Vi klarar av att lägga Qur’ânens religiösa helighet åt sidan för tillfället och detsamma med det islamiska kallets motiv.”1

Det är från denna utgångspunkt och frigörelse från Qur’ânens religiösa helighet som Sayyid Qutb förtalar Allâhs profet Mûsâ (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och låtsas okunnig om hans profetkall och status hos Allâh och de troende. Han har bemött Qur’ânen på ett mycket dåligt sätt. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har endast uppenbarat Qur’ânen för att vägleda människan till religionen och islamiska och religiösa etiketter och karaktärer och inte till konsten. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) behagas inte av att någon talar om Qur’ânens förståelse, språk eller någon annan kunskap efter att ha frigjort sig själv från religionen och Qur’ânens religiösa helighet.

1    at-Taswîr al-Fannî, sid. 24