03. Salaf om boningen i Levanten

6 – at-Tirmidhî rapporterade att Ibn ´Umars betjänt kom till honom och sade:

”Jag upplever svårigheter nuförtiden. Jag vill flytta till Irak.” Då sade han: ”Bege dig till Levanten, Samlingsplatsen.”

at-Tirmidhî sade:

”God och främmande.

7 – Yahyâ bin Sa´îd berättade från ´Abdullâh bin Hubayrah som sade att när Abûd-Dardâ’ var domare i Levanten skickade han ett brev till Salmân i vilket det stod:

”Kom till det Heliga landet! Kampens land!”

8 – ´Alqâmah sade:

”Ka´b kom till ´Umar i Madînah. ´Umar sade: ”Ka´b! Vad hindrar dig från att bosätta dig i Madînah som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) flyttade till och begravdes i?” Han sade: ”Du troendes ledare! Jag har läst i Allâhs skrift Tora att Levanten är Allâhs skatt på jorden och där är Allâhs skatt i Hans tjänare.”

9 – ´Atâ’ al-Khurâsânî sade:

”När jag tänkte flytta från Khurâsân rådfrågade jag de lärda om var de tyckte att jag skulle flytta med min familj. Alla sade: ”Håll dig till Levanten.” När jag kom till Basrah rådfrågade jag folket däri om var de tyckte att jag skulle flytta med min familj. Alla sade: ”Håll dig till Levanten.” När jag kom till Kûfah rådfrågade jag de lärda däri om var de tyckte att jag skulle flytta med min familj. Alla sade: ”Håll dig till Levanten.” När jag kom till Makkah rådfrågade jag de lärda däri om var de tyckte att jag skulle flytta med min familj. Alla sade: ”Håll dig till Levanten.” När jag kom till Madînah rådfrågade jag de lärda däri om var de tyckte att jag skulle flytta med min familj. Alla sade: ”Håll dig till Levanten.”

Rapporterad av Abû Khaythamah.

10 – Wahb bin Munabbih sade:

”Harim bin Hayyân sade till Uways al-Qarnî: ”Broder! Jag fruktar ensamhet efter dig.” Uways sade: ”Jag trodde inte att en person som känner Allâh känner sig ensam när han är med Honom.” Han sade: ”Var skall jag ta vägen?” Uways pekade mot Levanten.” Han sade: ”Hur skall jag försörja mig?” Uways svarade: ”Om själarna blandas med svaghet kan inget gagna dem.”

11 – Abû Bakr al-Khallâl nämnde i sin bok ”al-Djâmi´” via Abû Bakr al-Marwazî som sade:

”Abû ´Abdillâh [Ahmad bin Hanbal] blev frågad: ”Var skall man flytta om man inte gillar platsen man bor på?” Han svarade: ”Madînah.” Det sades: ”Någon annanstans än Madînah?” Han svarade: ”Makkah.” Det sades: ”Någon annanstans än Makkah?” Han sade: ”Levanten. Levanten är Samlingsplatsen.” Sedan sade han: ”Damaskus. Däri kommer människorna att samlas när romarna är besegrade.”

Liknande uttalande rapporterade även Ishâq bin Ibrâhîm bin Hâni’ och Abû Tâlib. Abû Tâlib lade till:

”Jag frågade honom: ”Skall jag bege mig till Damaskus?” Han svarade: ”Ja.” Då sade jag: ”Ramlah då?” Han sade: ”Nej. Det är nära kusten.”

12 – Ahmad bin Hanbal sade:

”Om en man inte är gift skall han bo vid kusten. Det finns dock en större belöning i att vara gränsvakt och skydda muslimerna. Levanten är ett välsignat land.”

13 – Abû Dâwûd rapporterade att Ahmad blev frågad om hadîthen ”Allâh har tagit hand om Levanten och dess folk för mig” och liknande. Han sade:

”Så många de är.”

När han blev frågad om de handlar om gränspatrulleringen sade han:

”Nej. Var ligger Jerusalems land? Hadîthen säger:

”Västerlänningarna, Ahl-ul-Maghrib, kommer alltid att vara upprättade på sanningen.”

De är folket i Levanten.”

14 – Ya´qûb bin Bukhtân sade:

”Jag hörde Ahmad bin Hanbal säga: ”Jag brukade befalla att kvinnorna tas till Levanten. Det gör jag inte nu längre. Tiden är inne snart.”

Muhannâ lade till att han sade:

”Jag fruktar att fienden kommer att angripa avkomman.”

15 – Hanbal sade:

”Ahmad bin Hanbal blev frågad om var han tyckte att man skulle flytta med sin familj. Han svarade: ”Varje stad däri muslimerna har ett starkt fäste. Som till exempel Damaskus.”

Sammanfattningsvis rekommenderade Imâm Ahmad att man bor i Levanten och att man flyttar med kvinnor och barn till dess starka fästen som Damaskus. Beträffande Levantens utkanter och gränser nära kusterna, rekommenderade han inte att man flyttar dit med familjen utav fruktan för fiendens angrepp. Han rekommenderade endast att vara där som gränsvakt utan att komma dit med kvinnor och barn. Ju närmare man bor kusten desto större är faran. Därför föraktade han att man flyttar dit med familjen.

Angående hadîtherna om Levantens förträfflighet, anser Ahmad inte att de enbart gäller dess gränser. Faktum är att de är allmänna och berör hela Levanten som Jerusalem och omnejd, Damaskus och andra platser och Allâh (ta´âlâ) vet bättre.

16 – Även al-Awzâ´î föraktade att man flyttar med sin familj till gränserna vari fienden utgör ett hot till skillnad från de säkra gränserna.

17 – al-Hasan bin al-Hasan berättade att en grupp människor från Yamâmah kom till ´Umar bin ´Abdil-´Azîz för att bosätta sig i Damaskus. När han avrådde dem det bad de honom välja ut en stad åt dem. Han sade:

”Qinnasrîn1.”

Likaså valde ´Umar bin ´Abdil-´Azîz Qinnasrîn åt sig själv i stället för Damaskus. Han gjorde det valet för att vara nära fienden. Att han var där var nyttigare för muslimerna då arméerna mobiliserades, nyheterna från fienden rapporterades och andra frågor som var till muslimernas allmänna fördel.