03. Ramadhâns dygder

Muslimer! Ni är i en välsignad månad nu, nämligen fastemånaden Ramadhân. Under den månaden är man uppe om nätterna och förrättar bönen och läser Qur’ânen. Under den månaden friges vissa från helvetet medan andra förlåts. Under den månaden skänkes välgörenhet och goda handlingar görs. Under den månaden öppnas paradisets portar och de goda handlingarna belönas mångfaldigt. Under den minskar synderna. Böner bönhörs. Folk stiger i grader. Synder förlåts. Under den månaden skänker Allâh olika gåvor till Sina tjänare och Hans nära vänner får många favörer. Allâh har låtit fastan under denna månad utgöra en av islams pelare. Den utvalde (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fastade den och befallde människorna att fasta den. Han berättade att den som fastar den och ber under dess nätter med tro och hopp om belöning får sina tidigare synder förlåtna av Allâh. I denna månad finns en natt som är bättre än tusen månader. Den som berövas dess godhet är verkligen en förlorare.

Ramadhân har många dygder och sensationer. Till dem hör det som Imâm Ahmad rapporterade via Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Mitt samfund har fått fem drag i Ramadhân som inget annat samfund har fått; den fastandes andedräkt är ljuvligare hos Allâh än doften av mysk, änglarna ber om förlåtelse för dem till dess att de bryter fastan, upproriska djinner kedjas fast så att de inte kan göra det de annars kan göra, varje dag förskönar Allâh Sitt paradis och säger ”Mina rättfärdiga tjänare kommer snart att frigöra sig från besvär och svårigheter och komma till dig” och de förlåts mot slutet av natten.” Det sades: ”Under Ödets natt?” Han svarade: ”Nej. Handlaren får sin belöning när han har gjort sin handling.”1

“Den första natten till Ramadhân kedjas djävlarna och de upproriska djinnerna fast. Eldens portar stängs och ingen öppnas och paradisets portar öppnas och ingen stängs. En utropare ropar då ut: “Du som strävar efter det goda! Träd fram! Du som strävar efter det onda! Upphör!” Varje natt frigör Allâh någon från Elden.”2

”Månaden Ramadhân har kommit till er, en välsignelses månad. Däri täcker Allâh er och sänder ned nåd, stryker bort synder och bönhör böner. Däri tittar Allâh på hur ni tävlar och skryter om er inför Sina änglar. Visa därför Allâh era bästa sidor. Den olycklige är den som berövas på Allâh nåd.”3

”Den som fastar Ramadhân med tro och hopp kommer att få sina tidigare synder förlåtna. Den som ber under Ramadhâns nätter med tro och hopp kommer att få sina tidigare synder förlåtna. Den som ber under Ödets natt med tro och hopp kommer att få sina tidigare synder förlåtna.”4

“Människan belönas tiofaldigt upp till sjuhundrafaldigt för varje handling. Allâh sade: “Förutom fastan. Den är Min och Jag belönar för den. Han har lämnat sin lust och sin mat och sin dryck för Min skull.” Den fastande upplever glädjen två gånger; en gång när han bryter fastan och en gång när han får träffa sin Herre. Den fastandes andedräkt är ljuvligare hos Allâh än doften av mysk.”5

Hadîtherna om dygden av fastan i Ramadhân, bönen under dess nätter och själva fastan i sig är många. Således skall den troende ta vara på tillfället. Att han har fått uppleva Ramadhân är en gåva från Allâh till honom. Han skall snabba till goda handlingar och hålla sig borta från synder och lägga ned energi vid att göra det som Allâh har ålagt honom.

Akta er, må Allâh benåda er, från allt som skadar fastan, reducerar belöningen och förargar Herren (´azza wa djall) som ränta, otukt, stöld, orättvist dödande, orättvis konsumtion av de faderlösas egendomar och annan form av orättvisa som berör liv, egendomar och heder, fusk, bedrägeri, olydnad mot föräldrarna, skurna släktband, hat, felaktigt avståndstagande, alkoholmissbruk, narkotikamissbruk som kat och tobak, baktal, skvaller, lögn, felaktig vittnesbörd, falska påståenden, lögnaktiga eder, rakning och klippning av skägg, långa mustascher, arrogans, herrkläder under anklarna, musik, kvinnors iögonfallande klädsel, avsaknad av avskärmning från männen och liknelse av de otrogna kvinnorna när det kommer till klädseln och allting annat som Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har förbjudit.

De omnämnda synderna är förbjudna oavsett tid och plats, men ännu värre och större i Ramadhân sett till dess förträffliga tid och helgd. Frukta därför Allâh, muslimer, och håll er borta från det som Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har förbjudit er. Se till att lyda Honom kontinuerligt i Ramadhân och annars. Råd varandra det och samarbeta om det. Befall det goda och förbjud det onda så att ni kan vinna paradiset, lycka, ära och räddning i de båda liven.

Vi ber Allâh att Han skyddar oss, er och alla andra muslimer från det som ådrar Hans vrede och att Han accepterar allas fasta och nattbön, korrigerar de muslimska makthavarna och stödjer Sin religion via dem och försakar Sina fiender via dem och får alla att förstå religionen och hålla fast vid den stabilt och döma och dömas utmed den inom samtliga frågor. Han är sannerligen kapabel till allt. Må Allâh hylla, sända frid till och välsigna Sin tjänare och Sitt sändebud och vår profet Muhammad, hans ätt, följeslagare och alla som färdas på hans väg fram till Domedagen.

1al-Bayhaqî i ”Fadhâ’il-ul-Awqât” (1/144) och al-Haytamî i ”al-Madjma´” (4778). Mycket svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf-ut-Targhîb wat-Tarhîb (586).

2at-Tirmidhî (682), Ibn Mâdjah (1642) och al-Hâkim (1532). God enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (759).

3at-Tabarânî i ”Musnad-ush-Shâmiyyîn” (2238). Påhittad enligt al-Albânî i ”Dha´îf-ut-Targhîb wat-Tarhîb” (592).

4al-Bukhârî (1901) och (2014) utan frasen ”Den som ber under Ramadhâns nätter…” och likaså Muslim (670). Hadîthen rapporteras i sitt fullo av at-Tirmidhî (683) och Ahmad (10159).

5al-Bukhârî (7492) och Muslim (1151).