03 – Kunskap om Allâh, Hans profet (صلى الله عليه وسلم) och islam

Den första: Kunskap, och det är kännedom om Allâh, kännedom om Hans profet och kännedom om den Islâmiska religionen med dess bevis.


FÖRKLARING

 

Kännedom – Nämligen kännedom om Allâh (´azza wa djall) med hjärtat på ett sätt som fordrar att man godtar det Han har föreskrivit, underkastar sig det och dömer enligt den föreskrift Hans sändebud Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom med.  En tjänare erkänner sin Herre när han tittar på de Sharî´ah-baserade budskapen i Allâhs (´azza wa djall) Bok och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah på samma sätt som när han tittar på de universella budskapen vilka utgörs av skapelserna. Varje gång en människa ser på dessa budskap, stiger hennes kunskap om Skaparen och Den hon dyrkar. Allâh (´azza wa djall) sade:

”För de övertygade finns tecken på jorden och inom er själva. Skall ni inte se?” (51:20-21)

Kännedom om Hans profet – Kännedom om Hans sändebud Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med en kännedom som fordrar att man godtar den vägledning och sanna religion som han kom med, bekräftar det han underrättade, underkastar sig det han beordrade, undviker det han förbjöd, dömer enligt hans lagstiftning och behagas av hans dom. Allâh (´azza wa djall) sade:

”Nej, vid din Herre! De är inte troende förrän de sätter dig som domare att döma mellan sig i alla sina tvister och därefter inte i sitt inre har någon invändning mot dina beslut utan underkastar sig dem helt och fullt.” (4:65)

”När de troende kallas inför Allâh och Hans sändebud för att han skall döma i det som rör dem, säger de endast: ”Vi har hört och vi lyder”; dem skall det gå väl i händer.” (24:51)

”Om ni råkar i tvist om något, överlåt då avgörandet åt Allâh och sändebudet, om ni tror på Allâh och den Yttersta dagen. Detta är bäst och en riktig och lycklig utgång.” (4:59)

”De som vill sätta sig emot hans befallningar bör ta sig i akt; de skall få utstå prövningar och ett plågsamt straff väntar dem.” (24:63)

Imâm Ahmad (rahimahullâh) sade:

”Vet du vad prövningen är för något? Prövningen är avguderi. Det måhända att han avvisar något av hans uttalanden och därigenom faller en villfarelse i hans hjärta som orsakar hans undergång.”

Kännedom om den Islâmiska religionen – Islâm är, enligt det generella begreppet, att dyrka Allâh i enlighet med Hans föreskrift från att Han sände Sina sändebud till dess att Domedagen äger rum. Detta har Han (´azza wa djall) nämnt i många verser som tyder på att samtliga tidigare föreskrifter var baserade på underkastelse till Allâh (´azza wa djall). Allâh (ta´âlâ) sade om Ibrâhîm:

”Herre, gör att vi underkastar oss Dig och gör våra efterkommande till ett samfund som underkastar sig Dig.” (2:128)

Vad berör Islâms specifika begrepp efter att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade sänts, gäller det särskilt det Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sänts med. Det profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sändes med avskaffade alla tidigare religioner och följaktligen blev den som följde honom till Muslim, till skillnad från den som inte gjorde det. På så sätt är samtliga sändebuds anhängare Muslimer under sina sändebuds livstid. Judarna var Muslimer på Mûsâs (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid på samma sätt som de kristna var Muslimer på ´Îsâs (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid. När då profeten Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sändes, trodde de inte på honom och ansågs därmed inte vara Muslimer längre.

Denna Islâmiska religion är den enda religionen som Allâh godtar och som gagnar dess bekännare. Allâh (´azza wa djall) sade:

”För Allâh är [den sanna] religionen Islâm.” (3:19)

”Om någon vill anta någon annan religion än Islâm kommer detta att vägras honom, och i nästa liv skall han stå bland förlorarna.” (3:85)

Denna Islâm är den Islâm som Allâh har förärat Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans samfund med. Allâh (ta´âlâ) sade:

”Denna dag har Jag fullbordat er religion för er och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått och Jag är nöjd med att Islâm skall vara er religion.” (5:3)

Med dess bevis – Bevis är det som leder till målet. Bevisen som leder till det är både gudomliga och intellektuella. De gudomliga är de som fastställs med Uppenbarelsen, nämligen Boken och Sunnahn. De intellektuella är de som fastställs med hjälp av forskning och teori. Denna typ nämner Allâh (´azza wa djall) mångfaldigt i Sin Bok. I hur många verser säger inte Allâh att det ena och det andra hör till Hans tecken? På detta vis framställs de intellektuella bevisen som bevisar Allâhs (ta´âlâ) existens.

Vad gäller att ha kunskap om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med gudomliga bevis, är några exempel på dem Hans (ta´âlâ) Ord:

”Muhammad är Allâhs sändebud.” (48:29)

”Muhammad är ingenting mer än ett sändebud och sändebud har kommit och gått före honom.” (3:144)

Samtidigt tar man hjälp av de intellektuella bevisen och forskar och funderar över de klara budskapen som han kom med. Det allra största av dem är Allâhs (´azza wa djall) Bok som innehåller tillförlitliga och gagnande underrättningar och välgörande och rättvisa domar. Andra är de mirakel han utförde, det dolda han underrättade om och som enbart härrör från en uppenbarelse och de profetior som uppfyllts.