03. Den olycksdrabbades skydd mot Satans viskningar

Allâh har låtit den olycksdrabbades ord ”Vi tillhör Allâh och till Honom skall vi återvända” vara en tillflyktsplats för de olycksdrabbade och ett skydd till de prövade mot Satan så att han inte ger den olycksdrabbade usla tankar och eggar upp det lugna och tar upp det dolda.

När den olycksdrabbade flyr till dessa ord som består av godhet och välsignelse, bekräftar han Allâhs särskilda rätt till dyrkan och äganderätt när han säger ”Vi tillhör Allâh”. När han säger ”Och till Honom skall vi återvända” bekräftar han att Allâh kommer att ta våra liv och sedan återuppliva oss. Härmed framhävs tron på Uppståndelsen efter döden. Det framhäver även tron på att Allâh bestämmer början och att allting återvänder till Honom i nästa liv. Detta hör till övertygelsen. Allâh förfogar över allt. Det finns ingen tillflykt till Honom förutom via Honom.

Muslim rapporterade i sin ”as-Sahîh” via Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhâ) som berättade att hon hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Det finns inte en muslim som drabbas av en olycka och säger ”Vi tillhör Allâh och till Honom skall vi återvända. Allâh! Belöna mig i min olycka och ge mig något ännu bättre efteråt” utan att det blir så.”

Muslim rapporterade också via Umm Salamah att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om ni närvarar vid den sjuke eller döende skall ni tala väl, ty änglarna säger ”Âmîn” för det som ni säger.” När Abû Salamah dog gick jag till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Abû Salamah har dött.” Då sade han: ”Säg: ”Allâh! Förlåt mig och honom och ge mig något bra efter honom.” Jag sade det och Allâh gav mig någon bättre än honom; Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”

En person kan uppnå en hög nivå och en stor belöning om han säger ”Vi tillhör Allâh och till Honom skall vi återvända” vid olyckor, vilket kommer att nämnas i Abû Mûsâs kommande hadîth. Då säger Allâh till Sina änglar:

”Vad sade Min tjänare?” Då säger de: ”Han lovprisade Dig och sade ”Vi tillhör Allâh och till Honom skall vi återvända”.” Då säger Allâh: ”Bygg ett hus till Min tjänare i paradiset och ge det namnet ”Lovprisandets hus”.”

Vi har redan nämnt att den som säger ”Vi tillhör Allâh och till Honom skall vi återvända” vid olyckor uppnår välsignelse och nåd och är en av de vägledda. ´Umars ord ”Så förträffliga två ersättningar!” berör välsignelsen och nåden och ”Ett så förträffligt tillägg!” berör vägledningen och Allâh vet bättre.