02. Dygden av erinran

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah

Sahîh-ul-Kalim at-Tayyib, sid. 60-62

Verifiering och korrigering: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî

1 – Abûd-Dardâ’ (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Skall jag inte berätta för er om er bästa handling som är den renaste hos er Konung och högsta i era nivåer och som är bättre för er än att ni skänker guld och silver och möter er fiende varpå ni halshugger dem och de halshugger er?” De sade: ”Jo, Allâhs sändebud.” Han sade: ”Erinran om Allâh.”

Rapporterad av at-Tirmidhî och Ibn Mâdjah. al-Hâkim sade:

”Berättarkedjan är autentisk.”1

2 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”De unika har hunnit före.” De frågade: ”Vilka är de unika, Allâhs sändebud?” Han svarade: ”Män och kvinnor som alltid erinrar sig Allâh.”

Rapporterad av Muslim.

3 – ´Abdullâh bin Busr nämnde hur en man sade:

”Allâhs sändebud! Jag tycker att islams föreskrifter är för många för mig. Berätta för mig om något som jag alltid kan göra.” Han svarade: ”Låt din tunga alltid vara fuktig av erinran om Allâh.”

Rapporterad av at-Tirmidhî som sade:

”Hadîthen är god.”2

4 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som erinrar sig sin Herre och den som inte erinrar sig sin Herre är som den levande och den döde.”

Rapporterad av al-Bukhârî.

5 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som sätter sig på en plats utan att erinra sig Allâh (ta´âlâ) där, får en skada från Allâh (ta´âlâ). Den som lägger sig på en plats utan att erinra sig Allâh (ta´âlâ) där, får en skada från Allâh (ta´âlâ).”

Det vill säga brister, negativa följder och ånger.

Rapporterad av Abû Dâwûd3.

1adh-Dhahabî höll med, vilket är korrekt.

2Den är faktiskt autentisk, sade al-Hâkim och fick medhåll av adh-Dhahabî.

3Autentisk. Visserligen är Abû Dâwûds berättarkedja god, men den styrks av många andra vittnande berättarkedjor där vissa är autentiska och enligt Muslims villkor.