1. Förord

Lov och pris tillkommer Allâh. Vi lovprisar Honom och ber Honom om hjälp och förlåtelse. Vi söker skydd hos Allâh mot våra själars ondska och dåliga handlingar. Den Allâh vägleder, kan ingen missleda, och den Allâh missleder, kan ingen vägleda. Jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och jag vittnar att Muhammad är Hans slav och sändebud. Må Allâh hylla och freda mycket honom, hans ätt och hans följeslagare.

Allâh har skickat Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med vägledningen och den sanna religionen som en nåd till skapelserna, en förebild till handlarna och ett argument mot samtliga slavar. Han levde upp till ansvaret, förkunnade budskapet, rådde samfundet och klargjorde för människorna allt som de behöver av religionens grunder och förgreningar. Han lämnade inte en godhet, utan att han klargjorde den och manade till den. Han lämnade inte en ondska, utan att han varnade samfundet för den. Han lämnade samfundet på en klar väg vars natt är som dess dag. På denna skinande och lysande väg färdades hans följeslagare varefter de efterkommande, förträffliga generationerna godtog den från dem.

Med tiden förorenades atmosfären av olika innovationer. Detta var innovatörernas list mot islam och muslimerna. De vacklade i innovationer och byggde sina läror på spindelnät. Trots det skyddar Herren (ta´âlâ) Sin religion med Sina troende och gudfruktiga slavar som med hjälp av gudabenådad tro, kunskap och vishet slår tillbaka dessa angripare och deras planer. Det finns inte en person som har innoverat en innovation, utan att Allâh – och lov och pris tillkommer Honom – låter någon från Ahl-us-Sunnah avvisa och avslöja den.

Till dem som stod i första raden mot dessa innovatörer hörde Shaykh-ul-Islâm Taqiyy-ud-Dîn Ahmad bin ´Abdil-Halîm bin ´Abdis-Salâm bin Taymiyyah al-Harânî ad-Dimashqî. Han föddes måndagen den 10 Rabî´-ul-Awwal 661 och dog orättvist fängslad i Damaskus i Dhûl-Qa´dah 728. Han har flera verk i vilka han förklarar Sunnah, fäster dess pelare och river innovationer.

Ett av hans verk inom detta ämne är ”al-Fatwâ al-Hamawiyyah” som han skrev 698 som ett svar på en fråga från Hamâh, Levanten. Personen frågade hur religionens lärda och imamer förhåller sig till verserna och hadîtherna om Allâhs egenskaper. Till följd därav svarade han med 83 sidor. På grund av det svaret råkade han ut för prövningar och problem. Må Allâh belöna honom väl för vad han har gjort för islam och muslimerna.

I och med att många läsare har haft svårt att förstå och begripa detta svar, ville jag sammanfatta det viktigaste och lägga till behövliga tillägg. Jag har gett boken namnet ”Fath Rabb-il-Bariyyah bi Talkhîs-il-Hamawiyyah”.

Jag tryckte den för första gången 1380. Härmed trycker jag den en andra gång. Det är möjligt att jag har ändrat på något för nyttans skull.

Jag ber Allâh låta vår handling ägnas Honom ärligt och att den gagnar Hans slavar – Han är sannerligen generös och givmild.