01. Den rättfärdiga hustruns egenskap

Lov och pris tillkommer Allâh. Vi lovprisar Honom och ber Honom om hjälp och förlåtelse och vi ångrar oss inför Honom. Vi söker skydd hos Allâh från våra själars ondska och dåliga handlingar. Den Allâh vägleder, kan ingen missleda, och den Allâh missleder, kan ingen vägleda. Jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och jag vittnar att Muhammad är Hans tjänare och sändebud.

Vidare…

Syftet med den här avhandlingens rubrik ”Den rättfärdiga kvinnans egenskap” riktas inte bara till den unga kvinnan som är på väg att gifta sig och vill veta vilka egenskaper som hustrun skall ha för att förbereda sig för dem, leva upp till dem och fullborda dem.

Den riktas inte heller bara till den gifta kvinnan som vill ha den rättfärdiga hustruns egenskaper för att slå vakt om dem och leva upp till dem i sitt liv.

Den riktas inte heller bara till den bristfälliga kvinnan för att hon skall kunna behandla sina brister för att korrigera sig själv och sitt ädla äktenskap.

Den är faktiskt en påminnelse som är allmännare än så.

Den är en påminnelse till fadern som vill att hans döttrar och kvinnorna som han har myndighet över får en fin uppväxt och en bra uppfostran och ett äktenskap som stämmer överens med Allâhs och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vilja. Med hjälp av den kan han påminna dem om de Sharî´ah-baserade reglerna och fordrade egenskaperna som en tjej skall växa upp med.

Den är likaså en påminnelse till modern som ansvarar för sitt hem och sina döttrar och instruerar dem. Många flickor växer upp med olika karaktärer som de har fått från sina mödrar.

Den är likaså en påminnelse till kallarna så att de kan lägga ned vikt vid den, bry sig om den och kämpa för att sprida dessa nobla egenskaper, berömvärda karaktärer och välsignade drag så att de blir ett med flickorna och kvinnorna i det troende samhället och hemmet. Detta gäller i synnerhet idag när kvinnan attackeras på ett sätt som aldrig har skådats förr. Det sker via varierande och olika sätt och medel. Motivet är att kvinnan skall förlora sin kyskhet, ädelhet, fullkomlighet, dygd, skönhet, tro, karaktärer och förträfflighet.

Förr var det mycket svårt för en kvinna att komma i kontakt med förstörande propaganda, lömska drifter och lösa åsikter. Det hände i så fall via en dålig väninna och liknande. Idag nås kvinnan av hela världens smuts och orenheter i sitt hem. Hon behöver inte gå ut för det. Nu kan kvinnan sitta i sitt rum framför TV, internet eller osmakliga tidskrifter och få all ondska och förstörelse in i sin hjärna och sitt tankesätt. För att hon skall vara rättfärdig, kysk, religiös och lydig gentemot Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) måste hon stänga alla fönster, vägar och kryphål till ondskan och förstörelsen.

Kvinnan är ett stort ansvar för personen som har myndighet över henne. Frågan är väldig och behöver en stor uppmärksamhet.

I skuggan av detta tillstånd och brist på påminnelser och påminnare om tron, de fina egenskaperna och goda beskrivningarna som en kvinna skall besitta, har många kvinnor blivit svaga och veka. De har fallit offer för svag blyghet och religiositet och hamnat i många brister och defekter.

Detta är som sagt ett par meningar om den rättfärdiga hustruns egenskaper. Jag ber Allâh, den väldiga tronens Herre, att Han låter dem vara bra och gagnande och att de blir till en nyckel till det goda och stänger igen det onda och att de vägleder hjärtan, rättar själarna och skapar en kontakt med skapelsernas Herre så att Hans välbehag och kärlek kan uppnås och Hans vrede och ilska kan undvikas.