0. Introduktion till boken ”Thalâthat-ul-Usûl”

Detta är en viktig och trosrelaterad avhandling som är skriven av Imâm och Shaykh Abû ´Abdillâh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb bin Sulaymân bin ´Alî at-Tamîmî al-Hanbalî. Han var den kände imamen och reformatorn som levde under den senare halvan av 1100-talet som var en epok då islamiska läror hade gått upp i rök. Må Allâh benåda honom och skänka honom en ärofylld boning.

Han (rahimahullâh) lärde studenterna och lekmännen dessa grunder så att de kunde studera dem och memorera dem och för att de skulle ankra sig i deras hjärtan. Ty dessa grunder utgör ett fundament i trosläran.

Han föddes 1115 och dog 1206. Han blev 91 år. Hans liv var fyllt med godhet, kall till Allâhs religion, undervisning, instruktioner och tålamod med mödorna.

Med honom räddade Allâh den tidens slavar och länder på den Arabiska halvön. Därefter spreds hans kall utanför den Arabiska halvön och nådde bland annat Levanten, Egypten, Irak och Indien tack vare kallarna som förkunnade hans kunskap och flyttade till de länderna samt bokhandlarna och böckerna som spreds från honom (rahimahullâh), hans anhängare, medhjälpare och efterföljande kallare till Allâhs religion.

[Nästa sida]