0. Förordet till ”al-Ibdâ´ fî Kamâl-ish-Shar´ wa Khatar-il-Ibtidâ´”

Lov och pris tillkommer Allâh. Vi lovprisar Honom och ber Honom om hjälp och förlåtelse. Vi söker skydd hos Allâh mot våra själars ondska och dåliga handlingar. Den Allâh vägleder, kan ingen missleda, och den Allâh missleder, kan ingen vägleda.

Jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh, ingen partner har Han, och jag vittnar att Muhammad är Hans slav och sändebud. Allâh (ta´âlâ) sände honom med vägledningen och den sanna religionen. Han förkunnade budskapet, fullbordade ansvaret, rådde samfundet och kämpade för Allâh som sig bör till dess att han dog. Han lämnade efter sig sitt samfund på en klar väg; dess natt är som dess dag och endast den förintade avviker från den. Däri klargjorde han allt som samfundet är i behov av. Abû Dharr (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lämnade inte ens en fågel som slog med sina vingar i luften utan att han lärde oss något om den.”

En idoldyrkare sade till Salmân al-Fârisî (radhiya Allâhu ´anh):

”Er profet har till och med lärt er hur man tömmer tarmarna.” Då sade Salmân: ”Det stämmer. Han har förbjudit oss att vara vända mot Qiblah i samband med urinering och tarmtömning, torka oss med färre än tre stenar, bruka högerhanden och använda spillning och ben.”