´Uthmân bin ´Affân (radhiya Allâhu ´anh)

Publicerad: 2007-03-21
Författare: Hâfidh Ibn Hadjar al-´Asqalânî
Källa: al-Isâbah fî Tamyîz-is-Sahâbah (2/462-463)
Dâr Sâdir, 1326 H

5448 – ´Uthmân bin ´Affân bin Abîl-´Âs bin ´Abdi Shams al-Qurashî al-Umawî, de Troendes ledare, Abû ´Abdillâh och Abû ´Amr. Hans moder hette Arwâ bint Kurayz bin Rabî´ah bin Habîb bin ´Abdi Shams och hon blev Muslim. Hennes moder hette al-Baydh⒠bint ´Abdil-Muttalib, Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) faster.

Han föddes sex år efter Elefantens år. Han hade ett vackert ansikte, len hy, stort skägg och breda axlar – och han har beskrivits mycket bättre än på detta vis i hans moster Sa´dâs biografi.

Han hörde till de äldre Muslimerna. Ibn Ishâq sade:

””Abû Bakr var nära sitt folk och började mana de han litade på till Islâm. Jag har fått reda på att följande personer blev Muslimer genom honom: az-Zubayr, Talhah och ´Uthmân.””

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gifte bort sin dotter Ruqayyah till ´Uthmân och hon dog hos
honom på Badr-dagen. Därpå gifte han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bort hennes syster Umm Kulthûm till honom. Således fick han smeknamnet ”Dhûn-Nûrayn” [Besittaren av de två ljusen].

az-Zubayr bin Bakkâr sade:

””Muhammad bin Salâm berättade för mig: Abûl-Miqdâm, ´Uthmâns betjänt, berättade för mig (i betydelse):

”Allâhs sändebud (sallâ Alâhu ´alayhi wa sallam) skickade en man till ´Uthmân, men mannen stannade upp.
Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till honom: ”Vad fick dig att stanna? Tittade du inte på ´Uthmân och Ruqayyah så att du blev förtjust i dem utav deras skönhet?””

Det har rapporterats mångfaldigt att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gladde honom med
paradiset, lovade honom vara en av paradisets folk och bekräftade martyrskapet åt honom. Khaythamah rapporterade i sin ”Fadhâ’il-us-Sahâbah” via adh-Dhahhâk, från an-Nazzâl bin Saburah som sade:

””Vi sade till ´Alî: ”Berätta för oss om ´Uthmân.” Han sade: ”Det är en person som kallas för ”Dhûn-Nûrayn”
inför det högsta sällskapet.”””

at-Tirmidhî rapporterade via al-Harth bin ´Abdir-Rahmân, från Talhah som sade: ”Allâhs sändebud
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (i betydelse):

””Varje profet har en kamrat och min kamrat i paradiset är ´Uthmân.”””

Han rapporterade från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), Abû Bakr och ´Umar.

Till hans barn som har rapporterat från honom hör ´Amr, Abân och Sa´îd och likaså hans kusin Marwân bin al-Hakam bin Abîl-´Âs.

Bland de Sahâbah som rapporterade från honom är Ibn Mas´ûd, Ibn ´Umar, Ibn ´Abbâs, Ibn-uz-Zubayr,
Zayd bin Thâbit, ´Imrân bin Husayn, Abû Hurayrah och andra.

Till de Tâbi´ûn som rapporterade från honom hör al-Ahnaf, ´Abdur-Rahmân bin Abî Dhamrah, ´Abdur-Rahmân bin al-Harth, Sa´îd bin al-Musayyib, Abû Wâ’il, ´Abdur-Rahmân as-Sulamî, Muhammad bin al-Hanafiyyah och andra.

Han var den förste som utvandrade till Abessinien tillsammans med sin hustru Ruqayyah. Han deltog inte i
striden vid Badr pga. hennes sjukdom, men blev lovad av profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dess deltagande och belöning.

Tillika bevittnade han inte heller Ridhwân-löftet eftersom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dessförinnan skickat honom till Makkah. Då spred det sig att Makkah-borna hade dödat honom och därför ägde Ridhwân-löftet rum. Han tog då tag med sin ena hand i den andra och sade (i betydelse): ”Detta är från ´Uthmân.”

När han själv lovades tro och lydnad, sade Ibn Mas´ûd:

””Vi har lovat vår bäste tro och lydnad.””

´Alî sade:

””´Uthmân var den av oss som bäst band samman släktband.””

Detsamma sade ´Â’ishah:

””De har dödat honom och han var den som bäst band samman släktband och han var gudfruktigast till sin
Herre.””

Ibn-ul-Mubârak sade i sin ”az-Zuhd”:

””az-Zubayr bin ´Abdillâh underrättade oss att hans farmor, som var ´Uthmâns betjänt, berättade för honom: ”Ingen av ´Uthmâns familj brukade vakna utan att de fann ´Uthmân redan vaken. Han brukade be dem att hämta vattenskålen för att två sig och han brukade fasta om dagarna.”””

Anledningen till att han mördades, var att hans släktingar var guvernörer. Hela Shâm var under Mu´âwiyah.
al-Basrah var under Sa´îd bin al-´Âs. Egypten var under ´Abdullâh bin Sa´d bin Abi Sarh. Khurâsân var under ´Abdullâh bin ´Âmir.

Man började klaga över sina guvernörer. ´Uthmân var mild, god och öm och det ledde till att han brukade byta ut sina gamla guvernörer mot nyare för att behaga folket för att därefter åter igen ta tillbaka dem. Till sist fick egyptierna nog och de reste för att klaga över Ibn Abî Sarh. ´Uthmân avskedade honom och skrev
ett brev till dem under Muhammad bin Abî Bakr as-Siddîqs ansvar –ett brev de blev förtjusta i. När de på hemvägen såg en ryttare, frågade de honom vem han var. Han svarade då med att säga att han var skickad av ´Uthmân för att berätta för Ibn Abî Sarh att fortsätta vara guvernör samt att straffa vissa av dem. Följaktligen tog de tag i brevet och återvände för att konfrontera honom med det. Han svor att han varken hade skrivit brevet eller gett något tillstånd till det. Då förargades de och omringade hans hus. Samtidigt samlades en grupp för att försvara honom från dem, men han förbjöd dem från allt krigande. Till sist stormade de hans hus tills att han mördades. Detta tog hårt på de goda människorna bland Sahâbah och andra, dörren till prövningarna öppnades och det som hände, hände – och Allâh är Den man söker hjälp av.

al-Bukhârî rapporterade att när ´Umar höll på att dö, beordrade han ett samråd på sex personer som skulle utse hans efterträdare. De lät ´Abdur-Rahmân bin ´Awf välja och han valde ´Uthmân och då lovade de honom tro och lydnad. Det sägs att det var en lördag i Muharram 24 H. Ibn Ishâq sade:

””Han mördades efter att ha varit kalif i elva år, elva månader och tolv dagar.””

Det betyder att han mördades den tjugoandra Dhûl-Hidjdjah år 23, åttiotvå år och sex månader enligt den mest korrekta åsikten.