´Ishâ’ går ut vid midnatt

Publicerad: 2010-03-23
Författare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)
Källa: Tamâm-ul-Minnah, sid. 142

 

I och med att det är bekräftat att denna hadîth inte utgör något bevis för att ´Ishâ’ sträcker sig till Fadjr, måste vi referera till andra hadîther som klart och tydligt begränsar ´Ishâ’s tid. Exempel på det är hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

“Tiden för ´Ishâ’-bönen varar fram till midnatt.”

Rapporterad av Muslim och andra, vilket har nämnts tidigare i boken.

Detta stärks av ´Umar bin al-Khattâbs brev till Abû Mûsâ al-Ash´arî:

“Förrätta ´Ishâ’ fram till tredjedelen av natten. Om du skall skjuta upp på den, så skjut upp den till midnatt och var inte en av de försumliga.”

Rapporterad av Mâlik och Ibn Hazm och dess berättarkedja är autentisk.

Denna hadîth är ett klart bevis för att ´Ishâ’s tid sträcker sig fram till midnatt, vilket är sant. Till följd därav valde ash-Shawkânî denna åsikt i “ad-Durar al-Bahiyyah” och sade:

“´Ishâ’-bönen sträcker sig till midnatt.”1

Denna åsikt har även Siddîq Hasan Khan i sin förklaring till boken2. I “Bidâyat-ul-Mudjtahid” rapporteras det även vara Mâliks åsikt. Samma sak säger flera Shâfi´iyyah som Abû Sa´îd al-Istakhrî och andra. Se “al-Madjmû´” (3/40).

1 Han sade samma sak i ”as-Sayl al-Djarrâr” (1/183).

2 1/69-70.