Så bes ´Îd-bönen

Publicerad: 2010-08-31
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Madjmû´-ul-Fatâwâ (16/238)

Fråga: Hur går ´Îd-bönen till?

Svar: Imamen skall närvara och leda människorna i bönen. Bönen består av två Raka´ât.

I första Rak´ah inleder han med Takbîrat-ul-Ihrâm och efterföljer den med sex andra Takbîrât.

Därefter läser han al-Fâtihah. Sedan läser han kapitlet ”Qâf”.

Därefter reser han sig upp med Takbîr. När han har rest sig upp i andra Rak´ah, gör han ytterligare fem Takbîrât. Därpå läser han al-Fâtihah och kapitlet ”al-Qamar”. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läste dessa två kapitel till ´Îd. Dessutom kan man läsa kapitlen ”al-A´lâ” och ”al-Ghâshiyah”.

Vet att fredagsbönen och ´Îd-bönen enas om två kapitel och skils åt i två kapitel. De enas om ”al-A´lâ” och ”al-Ghâshiyah” och skils åt i ”Qâf” och ”al-Qamar” i ´Îd-bönen och ”al-Djumu´ah” och “al-Munâfiqûn” i fredagsbönen.

Imamen skall uppliva dessa Sunan genom att läsa dem så att människorna känner till dem och inte avvisar dem i fall de skulle höra dem.

Därefter predikar han. Däri bör han särskilja något för kvinnorna och befalla dem det de skall göra och varna dem för det de skall undvika. Detta gjordes av profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).