´Âshûrâ’-dagen är den 10:e Muharram

Publicerad: 2011-12-11
Författare: Imâm Muslim bin al-Hadjdjâdj an-Nasâbûrî
Källa: Sahîh Muslim (1163)
Förklaring: Hâfidh Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî
Källa: Sharh Sahîh Muslim (8/10-11)

1133 – Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: Wakî´ bin al-Djarrâh berättade för oss, från Hâdjib bin ´Umar, från al-Hakam bin al-A´radj som sade: “Jag kom till Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ). Han låg vid Zamzam och hade tagit sitt övre klädesplagg och satt det under huvudet. Jag sade till honom: ”Underrätta mig om ´Âshûrâ’-fastan.” Han sade:

“”När du ser nymånen till Muharram, skall du räkna [dagarna] och fasta den nionde dagen.”” Jag sade: “”Var det så Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fastade den?”” Han sade: ””Ja.””

1134 – al-Hasan bin ´Alî al-Hulwânî berättade för oss: Ibn Abî Maryam berättade för oss: Yahyâ bin Ayyûb berättade för oss: Ismâ´îl bin Umayyah berättade för mig att han hörde Abû Ghatfân bin Tarîf al-Murrî säga: Jag hörde ´Abdullâh bin ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) säga:

“”När Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fastade ´Âshûrâ’-dagen och befallde att den skulle fastas, sade de: ””Allâhs sändebud, judarna och de kristna högaktar denna dag.”” Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

“”Nästa år skall vi fasta den nionde dagen -– om Allâh vill.””

Året därpå avled Allâhs sändebud– (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Abû Bakr bin Abî Shaybah och Abû Kurayb berättade för oss: Wakî´ berättade för oss, från Ibn Abî Dhi’b, från al-Qâsim bin ´Abbâs, från ´Abdullâh bin ´Umayr – förmodligen sade han från ´Abdullâh bin ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) – som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“”Om jag lever nästa år, skall jag fasta den nionde.””

Här klargör Ibn ´Abbâs uttryckligen att hans åsikt är att ´Âshûr⒠är den nionde Muharram. Det kan förstås som att det härrör från kamelvattning. Ty araberna brukade kalla den femte vattningsdagen för den fjärde. Detsamma görs med de resterande dagarna. På så sätt är den nionde egentligen den tionde.

Majoriteten av Salaf och Khalaf anser att ´Âshur⒠är den tionde Muharram. Till dem som sade det, hör Sa´îd bin al-Musayyib, al-Hasan al-Basrî, Mâlik, Ahmad, Ishâq och andra. Detta är vad hadîtherna uppenbarligen tyder på. Å andra sidan är det långsökt att gå efter vattningsteorin. Likaså avvisas Ibn ´Abbâs av den andra hadîthen han rapporterade. Däri berättade han att både profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och judarna och de kristna fastade ´Âshûrâ’. Sedan sade han att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skulle fasta den nionde året därpå. Detta visar klart och tydligt att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte fastade den nionde. Sålunda blir det den tionde.

ash-Shâfi´î och hans elever, Ahmad, Ishâq och andra sade:

“”Det är rekommenderat att fasta den nionde och den tionde tillsammans. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fastade den tionde och avsåg att fasta den nionde.””

Det har föregått i Muslims ”as-Sahîh”, i kapitlet ”as-Salâh”, att Abû Hurayrah berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“”Den bästa fastan efter Ramadhân, är i Allâhs månad Muharram.””

Vissa lärda sade att anledningen bakom fastan av den nionde tillsammans med den tionde, är att man inte skall efterlikna judarna som enbart fastade den tionde. Detta antyds i hadîthen.

Det har också sagts att det skall göras för säkerhets skull för att försäkra sig om att ha fastat ´Âshûrâ’.

Den första åsikten är däremot starkare – och Allâh vet bättre.