´Alî och fågeln

 Râfidhîn sade:

”Det åttonde: Fågelhadîthen. Hela majoriteten har rapporterat att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade när han blev serverad fågeln: ”Allâh! Låt skapelsen Du och jag älskar mest komma till mig så att han kan äta denna fågel tillsammans med mig.” ´Alî kom och knackade på dörren. Då sade Anas: ”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är upptagen.” Han gick tillbaka. Därpå sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samma sak som första gången. Då kom ´Alî och knackade på dörren. Återigen sade Anas: ”Har jag inte sagt till dig att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är upptagen?” ´Alî begav sig iväg. Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samma sak och ´Alî kom igen. Denna gång knackade han hårdare på dörren än de föregående gångerna. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hörde honom och lät honom komma in. Han sade: ”Varför tog du tid?” ´Alî sade: ”Jag kom, men Anas skickade tillbaka mig. Därefter kom jag igen, men Anas skickade tillbaka mig. Sedan kom jag en tredje gång, men Anas skickade tillbaka mig.” Han sade: ”Anas! Vad fick dig att göra det?” Han sade: ”Jag hoppades på att bönen skulle gälla någon man från Ansâr.” Då sade han: ”Anas! Finns det någon bland Ansâr som är bättre än ´Alî? Finns det någon bland Ansâr som är bättre än ´Alî?” Om han då är skapelsen som Allâh älskar mest, är det obligatoriskt att han blir ledare.”

Detta avvisas på följande sätt:

Det första: Vi kräver att rapporteringen är autentisk. Hans ord ”Hela majoriteten” är en lögn mot majoriteten. Fågelhadîthen har inte rapporterats av någon som avsåg att endast rapportera autentiska hadîther. Imamerna inom hadîth har inte förklarat den vara autentisk. Däremot har den rapporterats av vissa människor på samma sätt som de också har rapporterat många hadîther om Mu´âwiyahs och andras förträffligheter och imamerna inom hadîth har varken förklarat det ena eller det andra vara autentiskt.

Det andra: Fågelhadîthen hör till lögnerna och påhitten enligt de lärda inom hadîth. Abû Mûsâ al-Madînî sade:

”Flera lärda har samlat ihop Fågelhadîthens vägar för lärdom och kännedom. Några av dem är al-Hâkim an-Naysâbûrî, Abû Nu´aym och Ibn Mardûyah. al-Hâkim blev frågad om Fågelhadîthen och sade: ”Den är inte autentisk.””1

Det tredje: Att äta en fågel är ingen väldig sak som skulle motsvara att Allâhs mest älskade skapelse skulle komma och äta av den. Det är trots allt föreskrivet att ge mat både till den fromme och syndige. Det fordrar inte att personen som äter är bättre eller närmare Allâh för det.

Det fjärde: Hadîthen motsäger sig Râfidhahs lära. De säger att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) visste att ´Alî var Allâhs mest älskade skapelse och att han var hans efterträdare. Å andra sidan bevisar hadîthen att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte alls visste att han var Allâhs mest älskade skapelse.

Det femte: Antingen visste profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att ´Alî var Allâhs mest älskade skapelse eller också gjorde han inte det.

Om han visste det, kunde han skicka ett bud efter honom på samma sätt som han brukade skicka bud efter andra följeslagare eller säga ”Allâh! Låt ´Alî komma till mig. Ty Du älskar honom mest.” Vad finns det för nytta med att tillbe och mörklägga det hela? Om han hade namngett ´Alî, skulle inte Anas ha hoppats på något förgäves eller stängt dörren framför näsan på honom.

Och om han inte visste det, faller hela deras påstående som säger att han gjorde det.

Dessutom säger formuleringen ”… skapelsen Du och jag älskar mest…”. Hur vet han inte vem han älskar mest?

Det sjätte: De bekräftade hadîtherna i böckerna vilkas krav är autentiska hadîther och som alla har accepterat motstrider denna lögnaktiga och påhittade hadîth. Det som står hos al-Bukhârî och Muslim klargör för var och en som funderar:

”Om jag skulle ta till mig en annan nära vän än min Herre, skulle jag ha tagit Abû Bakr som min nära vän, men [det får endast bli] islamiskt brödraskap och dess kärlek. Ingen annan dörr än Abû Bakrs dörr får vara kvar i moskén.””2

Denna hadîth har rapporterats mångfaldigt av de lärda inom hadîth. Den bevisar klart och tydligt att han inte älskade någon på jorden som Abû Bakr. Denna nära kärlek lämpar sig endast till Allâh. Och om den hade varit lämplig till någon annan, skulle han ha haft den till Abû Bakr. Detta visar att han älskade honom mest. ´Amr bin al-´Âs (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Jag frågade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Vilken människa älskar du mest?” Han sade: ”´Â’ishah.” Då sade jag: ”Bland männen då?” Han sade: ”Hennes fader.” Då sade jag: ”Sen?” Han sade: ”´Umar bin al-Khattâb.””3

Dessutom sade ´Umar till honom i närvaron av Muhâdjirûn och Ansâr:

”Du är den bäste av oss och vår mästare och mannen Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) älskade mest.”

Ingen av dem förnekade detta.

1 adh-Dhahabî sade: ”Därefter ändrade sig al-Hâkim och rapporterade Fågelhadîthen i sin ”al-Mustadrak”. Det råder inga tvekan om att det finns många hadîther i ”al-Mustadrak” som inte uppfyller de krav som en autentisk hadîth har. Det finns till och med påhittade hadîther däri. Angående Fågelhadîthen, så rapporteras den via oerhört många vägar. Jag har samlat dem alla i ett verk som tyder på att hadîthen har en grund.” (Tadhkirat-ul-Huffâdh (3/172))al-Albânî sade: ”Dess berättarkedja är svag.” (Mishkât-ul-Masâbîh (3/1721))

2 Muslim (532).

3 al-Bukhârî (3662) och Muslim (2384).