´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh)

Publicerad: 2007-03-21
Författare: Hâfidh Ibn Hadjar al-´Asqalânî
Källa: al-Isâbah fî Tamyîz-is-Sahâbah (2/507-510)
Dâr Sâdir, 1328 H.
Förkortning: Darulhadith.com

 

5688 – ´Alî bin Abî Tâlib bin ´Abdil-Muttalib bin Hâshim bin ´Abdi Manâf al-Qurashî al-Hâshimî, Abûl-Hasan.

Enligt många lärda var han den förste Muslimen och enligt den mest korrekta åsikten föddes han tio år innan profetkallet. Han växte upp under profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beskydd utan att skiljas från honom.

Han deltog i samtliga strider med honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förutom i striden vid Tabûk.
Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till honom när han lämnade honom i al-Madînah (i betydelse):

”Är du inte nöjd med att din position till mig är som Hârûns position till Mûsâ?”

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gifte bort sin dotter Fâtimah till honom och han bar på
fanan i de flesta slagen.

När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stiftade brödraskapet bland sina följeslagare, sade han till
´Alî:

”Du är min bror.”

Hans förträffligheter är så många, att Imâm Ahmad sade:

”Det har inte rapporterats om någon av Sahâbah på samma sätt som det har rapporterats om
´Alî.”

Râfidhah hittade på egna förträffligheter åt honom som han inte är i behov av och an-Nasâ’î forskade i de förträffligheter som endast han av Sahâbah har särskilts med. Följaktligen samlade han ihop en stor del rapporteringar vilkas berättarkedjor är goda.

Han rapporterade från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medan Sahâbah, som hans söner al-Hasan
och al-Husayn, Ibn Mas´ûd, Abû Mûsâ, Ibn ´Abbâs, Abû Râfi´, Ibn ´Umar, Abû Sa´îd, Suhayb, Zayd bin Arqam, Djarîr, Abû Umâmah, Abû Djuhayfah, al-Bar⒠bin ´Âzib, Abût-Tufayl och andra rapporterade från honom.

Han var känd för heroism och mod och han hörde till det samråd som ´Umar utsåg. ´Abdur-Rahmân bin ´Awf kom med några villkor till honom som han vägrade att acceptera och steg i stället åt sidan för ´Uthmân som accepterade dem. Följaktligen lovade han ´Uthmân tro och lydnad.

Efter att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick bort, har han alltid varit försedd med seger, kunskap och Fatwâ. När ´Uthmân blev mördad, lovade människorna honom tro och lydnad. I detta skede krävde en grupp av Sahâbah, som Talhah, az-Zubayr och ´Â’ishah, att ´Uthmâns mördare skulle ställas inför rätta. Som resultat av det, inträffade Kamelslaget. Därefter krävde Mu´âwiyah, som hade utsetts av ´Umar och ´Uthmân som guvernör i Shâm, att ´Uthmâns mördare skulle ställas inför rätta. Då inträffade Safîn-slaget och det som hände, hände. ´Alî ansåg att de först skulle lova honom tro och lydnad för att därefter ställa mördarna inför rätta, medan de som motsatte sig honom ansåg att han skulle följa efter dem och döda dem utan rättslig process eller liknande – och båda grupperna gjorde Idjtihâd.

Det förekom även Sahâbah som aldrig satte sin fot in i dessa strider och med ´Ammârs död visade det
sig att ´Alî hade rätt, något Ahl-us-Sunnah är enade om efter en äldre oenighet – och lov och pris tillkommer Allâh.

Till ´Alîs särskilda drag hör profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord till honom (i betydelse):

””I morgon kommer jag att ge en fana till en man som älskar Allâh och Hans sändebud och som älskas av
Allâh och Hans sändebud.””

Nästa morgon begav de sig till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hoppades på att de skulle få fanan. Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) (i betydelse):

””Var är ´Alî bin Abî Tâlib?””

De sade:

””Han har fått en ögonsjukdom.””

Han blev då hämtad och profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) spottade i hans öga och bad för honom vilket ledde till att han frisknade till. Därpå gav han honom fanan. ´Umar sade då:

””Det var den enda dagen jag önskade få ledarskap.””

Likaså tog han på sig profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kläder och sov i dem i hans säng natten då avgudadyrkarna avsåg att döda profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Han sade till honom innan han gav sig iväg till slaget vid Tabûk (i betydelse):

””Är du inte nöjd med att din position till mig är som Hârûns position till Mûsâ, förutom att det inte kommer någon profet efter mig?””

Dessutom sade han (i betydelse):

””Den som jag är vän till är även ´Alî vän till.””

Wahb bin ´Abdillâh berättade att Abût-Tufayl sade:

””´Alî brukade säga: ”Fråga mig! Fråga mig! Fråga mig om Allâhs Bok! Jag svär vid Allâh att det inte förekommer en vers utan att jag vet om den uppenbarades på natten eller dagen.”””

Ahmad rapporterade med en god kedja från ´Alî som sade:

””Det sades: ”Allâhs sändebud, vem beordras vi följa efter dig?” Han sade: ”Om ni beordras följa Abû Bakr, finner ni honom trovärdig och avhållsam i det världsliga och strävandes efter livet efter detta. Om ni beordras följa ´Umar, finner ni honom hård och trovärdig utan att frukta någon för Allâhs skull. Och om ni beordras följa ´Alî, vilket jag inte ser er göra, finner ni honom vägledande och vägledd och han kommer att föra er till den Raka vägen.”””

´Alî mördades natten till den sjuttonde Ramadhân år 40 och hans kalifat varade nästan i fem år, ty han lovades tro och lydnad efter mordet på ´Uthmân i Dhûl-Hidjdjah år 35. Kamelslaget ägde rum i Djumâdâ år 36, slaget vid Safîn var år 37 och kriget mot Khawâridj i Nahrawân var år 38. Därefter manade han till strid mot rebellerna men dog dessförinnan.