´Â’ishah och de lekande abessinierna

Publicerad: 2008-10-01
Författare: Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)
Källa: Sharh Sahîh Muslim (6/161-162)

 

Muslim sade:

892 – Hârûn bin Sa´îd al-Aylî och Yûnus bin ´Abdil-A´lâ sade: Ibn Wahb berättade för oss: ´Amr underrättade oss att Muhammad bin ´Abdir-Rahmân
berättade för honom från ´Urwah, från ´Â’ishah som sade:

“… Det var ´Îd och abessinierna lekte med skinnsköldar och spjut. Antingen var det jag som frågade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller också sade han: “Vill du titta på?” Jag sade: “Ja.” Han ställde mig bakom sig så att min kind låg på hans. Han sade: “Banû Arfadah! Lek!” När jag hade blivit uttråkad, sade han: “Har du fått nog?” Jag sade: “Ja.” Då sade han: “Gå nu.”

Häri finns det bevis för att det är tillåtet för kvinnor att titta på männens spel utan att titta på själva kropparna. Vad gäller att hon tittar på en främmande
mans ansikte, råder det samstämmighet om dess förbud i fall det sker med lust. Om det däremot sker utan lust och det inte befaras prövningar, så har våra kollegor – Shâfi´iyyah – två åsikter om frågan. Den korrekta åsikten är att även det är förbjudet. Beviset för det är Allâhs (ta´âlâ) ord:

“Och säg till de troende kvinnorna att de sänker blicken.”1

Dessutom sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till Umm Salamah och Umm Habîbah:

“Täck er från honom.”

Det vill säga från Ibn Umm Maktûm. Då sade de:

“Han är ju blind. Han ser inte oss.” Då sade profeten: “Är ni också blinda? Ser inte ni honom?”

Hadîthen är god och rapporteras av at-Tirmidhî och andra. Baserat på detta svarade de ´Â’ishahs hadîth på två sätt:

1 – Hon tittade inte på deras ansikten och kroppar, utan på deras spel och spjut. Det fordrar inte att hon avsiktligt tittar på kropparna. Och om hon skulle råka få syn på dem, hade hon tittat bort direkt.

2 – Detta kan ha skett innan versen som befaller att man sänker blickarna uppenbarades och att hon var så pass ung, att hon inte var ansvarig enligt dem som anser att en ung person som är nära puberteten får titta [på det motsatta könet] – och Allâh vet bättre.


1 24:31