´Abdul-Latîf Âl ash-Shaykh om att okunnighet är en ursäkt II

publicerad
17.07.2011

Författare: Imâm ´Abdul-Latîf bin ´Abdir-Rahmân Âl ash-Shaykh
Källa: ad-Durar as-Saniyyah (1/467)

De fördes fram till mig och jag hotade dem och tilltalade dem mycket strängt. De påstod att de är upprättade på Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs troslära och att de har hans böcker.

Då gick jag igenom deras tvivel och bevisen för deras villfarelse enligt det jag kunde komma på i sittningen. Jag underrättade dem att Shaykhen har ingenting med deras troslära och metodik att göra. Han gjorde endast Takfîr på den vars otro muslimerna är ense om, som större avguderi (Shirk Akbar) och att misstro Allâhs verser och Hans sändebud, efter att bevisen hade fastställts (Iqâmat-ul-Hudjdjah) och förkunnats på ett korrekt sätt. Exempel på det är Takfîr på den som dyrkar de rättfärdiga människorna, tillber dem med Allâh och betraktar dem som Allâhs vederlikar inom det som är Allâhs suveräna rättighet över skapelsen som dyrkan och gudomligheten.