´Abdul-Latîf Âl ash-Shaykh förklarar Ibn ´Abdil-Wahhâbs Takfîr

Imâm ´Abdul-Latîf Âl ash-Shaykh sade:

”Människorna har talat om avgudadyrkarnas land i vilka man dyrkar profeter, änglar och rättfärdiga människor och gör dem till Allâhs vederlikar eller tillskriver dem förfoganden, vilket extrema gravdyrkare gör. Människorna har talat om dessas otro, avguderi och villfarelse. Det är känt och överensstämt bland de lärda att den som uttalar trosbekännelserna och handlar på detta vis förklaras som otrogen och avfälling efter att ha fått reda på bevisen. De säger dock inte att han är en ursprunglig hedning. Jag har inte sett någon annan än Muhammad bin Ismâ´îl göra det i boken ”Tathîr-ul-I´tiqâd”. Hans argument är att de inte har förstått vad trosbekännelserna betyder och därför aldrig trätt in i islam. Vår Shaykh [Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb] håller inte med honom om det.”1

Imâm ´Abdul-Latîf Âl ash-Shaykh sade:

”Shaykhen [Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb] sade:

”Hur kan vi förklara någon som inte praktiserar avguderi vara otrogen om han inte emigrerar till oss eller förklara andra vara otrogna och kriga mot dem, när vi inte ens förklarar dem som dyrkar statyerna på ´Abdul-Qâdirs, Ahmad al-Badawîs och deras jämlikars gravar utav okunnighet och för att det inte finns någon som påminner dem?”2

Om Shaykhen (rahimahullâh) säger detta om den som dyrkar statyerna på gravarna och inte har någon som lär honom och förklarar sanningen för honom, kan man undra hur han skall kunna säga att Makkah och al-Madînah är otrogna städer. Shaykhen följde den profetiska metodiken och den raka vägen. Han tog hänsyn till situationerna och talade allmänt ibland och detaljerat ibland.”3

Imâm ´Abdul-Latîf Âl ash-Shaykh sade:

”Shaykhen [Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb] gjorde inte Takfîr på någon i Nadjd bortsett från den som kämpade för att släcka Allâhs ljus, förnekade Hans Tawhîd och de beduiner som förnekade Uppståndelsen. Han gjorde dock inte Takfîr förrän han förklarat argumenten och visat bevisen för tron på Allâh och Hans sändebud och plikten i att förneka allt som dyrkas i Hans ställe.”4

Imâm ´Abdul-Latîf Âl ash-Shaykh sade:

”Beträffande vår Shaykhs [Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb] svar till ash-Sharîf:

”Vi gör Takfîr på personen först efter att vi har lärt honom och sedan förnekar.”

så är det korrekt. De lärda har nämnt hur avfällingen skall krävas på ånger och läras. Om han då fortsätter att förneka, hädar han om han så skulle krävas på ånger av en muslimsk ledare eller lekman. Vad skall man då säga om det är en domare eller lärd som gör det?”5

1 Sid. 23.

2 Fatâwâ wa Masâ’il ash-Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb, sid. 5-6, inom Madjmû´ Mu’allafât-ish-Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb, vol. 2.

3 Sid. 43.

4 Sid. 66.

5 Sid. 118.