Tre alternativ om Ahmads uttalande

Beträffande rapporteringen från Imâm Ahmad (rahimahullâh), har hans anhängare delats upp i tre åsikter kring den. Vissa menar att den är felaktigt tillskriven honom. Hanbal var ensam om att återberätta den och inte sällan är han ensam om att rapportera saker som går emot Ahmads kända åsikter. Då han gör det låter al-Khallâl och hans elev ´Abdul-´Azîz bli att bekräfta det återberättade som en av hans åsikter. Abû ´Abdillâh bin Hâmid och andra godtar det däremot. Faktum är att rapporteringen är udda och motsägande till hans kända metod. Om sådant är fallet inom förgreningsfrågor så kan mindre inte gälla denna sakfråga.

Somliga anser att Hanbal preciserade och memorerade sitt framförande. Därom har de sedermera skilts åt. Vissa menade att Ahmad sade så i form av invändning mot dem, ty de tolkade Allâhs ankomst som Hans orders ankomst. Såsom det som tillskrivs ankomsten inte betraktas som skapat ska Allâhs kommande tal också förstås; det bevisar nämligen inte heller att Hans tal är skapat. Alltså ska Qur’ânens ankomst förstås som dess belönings ankomst, liksom Hans ankomst förstås som Hans orders ankomst.

Andra säger att det är bekräftat att Ahmad tolkade ankomsten och liknande sorters rörelser. Därom har de sedermera skilts åt. Somliga avsåg tolkning enbart av den sorten och sade att han har två åsikter i frågan. Andra utropade två åsikter gällande egenskaperna som bara kan fastställas via Qur’ânen och Sunnah. Den kända åsikten är dock att han inte tolkade alls. Till och med Hanbal själv framförde från honom att det inte ska tolkas. När han frågade honom om det är Allâhs order eller något annat som stiger ned förbjöd han honom spekulera.

al-Qâdhî och Ibn-uz-Zâghûnî specificerade de två rapporteringarna via tolkning av nedstigningen och dylikt. Ibn ´Aqîl generaliserade bägge rapporteringarna. Däremot förbjöd al-Khallâl och de äldre kollegorna all sorts tolkning. Denna rapportering är alltså antingen udda eller också en åsikt som han tagit tillbaka, vilket är konkretiserat i hans flesta rapporteringar. Eller också är hans utsago i fordrande och invändande syfte och inte alls någon åsikt.

Liknande oenighet skedde bland Mâliks anhängare. Det är allom bekant att Mâlik och Salaf framförde egenskapsrelaterade texter bokstavligt och förbjöd att de tolkas. Trots det rapporteras det att han tolkade ”Vår Herre stiger ned” som nedstigning av Hans order. Den rapporteringen har två berättarkedjor: En är via hans skrivare Habîb bin Talq som var lögnare och påhittare enligt alla lärde inom kritik och beröm. Inga lärde har utgått från hans rapporteringar. Den andra rapporteras av en person vars tillstånd är okänt. Följaktligen har vissa av hans anhängare bekräftat den rapporteringen till skillnad från andra eftersom hans kändaste följeslagare framförde ingenting sådant från honom.