al-Kawtharî förvränger Rabî´ahs uttalande om Allahs resning

Imâm Rabî´ah bin ´Abdir-Rahmân al-Madanî fick frågan:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”

Hur reste Han Sig?”

Han svarade:

Resningen är inte okänd. Beskaffenheten är obegriplig. Budskapet är från Allâh, sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) plikt var att förkunna det och vår plikt är att bekräfta det.”

I en annan formulering står det:

Beskaffenheten är obegriplig. Resningen är inte okänd.”

I sina kommentarer till al-Bayhaqîs ”al-Asmâ’ was-Sifât” förvrängde al-Kawtharî detta uttalande till:

Beskaffenheten är okänd. Resningen är obegriplig.”1

Därefter tryckes boken ånyo med al-Kawtharîs destruktiva och giftiga kommentarer, denna gång av bokförlaget Ihyâ’-ut-Turâth al-´Arabî i Beirut. Upplagan var endast en kopia av den förra bortsett från att al-Kawtharîs förord och innehållsförteckning saknades bara för att hans gift skulle sprida sig i muslimerna på detta hemlighetsfulla frimurarsätt. Sedan gjordes samma sak av bokförlaget al-Kutub al-´Ilmiyyah i Beirut 1405. Även i detta tryck, på sidan 516, finns denna märkliga förvrängning. Ingenstans nämns al-Kawtharî då motivet är att sprida hans gift bland muslimerna. Många böcker med al-Kawtharîs kommentarer har tryckts utan att hans namn angivits. Några av dem är den trettonde volymen till ”Târîkh Baghdâd”, Ibn Qutaybahs ”Ikhtilâf-ul-Lafdh”, ”ar-Rasâ’il as-Subkiyyah”, ”Tabyînu Kadhib-il-Muftarî”, al-Maqdisîs ”Shurût-ul-A’immah” och många andra. Detta bevisar att al-Kawtharî var fenomenal när det kom till att förvränga och bedra och att han föll från den religiösa och akademiska hederligheten till förmån för manipulering och förvanskning.

1Se hans kommentarer till, sid. 409, as-Sa´âdahs utgåva, 1358.